Adam Kovalčík

Síť
(nerezová ocel, hřiště)

Měl bych vidět soupeře, ale vidím sebe.
Hraji s ním nebo se sebou?
Když zapomenu na vše kromě hry, uvidím se přirozeně?
Vymezuje hřiště prostor, kde se smím pohybovat?
Chci to hrát? Chci to dělat? Chci to žít?
Chci, aby Síť fungovala i bez hry, bez ní ale nemá smysl.

Sport patří k nejviditelnějším zosobněním podvědomé touhy člověka po řádu. Poskytuje útěchu i zapomnění v současném, obtížně uchopitelném světě a jeho jasně daná pravidla slouží jako vítaná náplast, jež jej chrání před znepokojivou skutečností. V tomto smyslu pracuje Adam Kovalčík se sportem především jako se snadno rozpoznatelným kódem úniku. Ten však významně manipuluje (například prostřednictvím změny měřítka či materiálu), takže namísto obvyklého pocitu ontologického bezpečí přinášejí jeho herní rekvizity spíše prvky konfuze a znejistění, známé i z běžného života.
V daném případě autorův zásah sestává z vytýčení sítě pro volejbal či badminton na jednom z herních okrsků v centru Ostravy. Oproti běžné síti ji ale Kovalčík zhotovil z leštěného plechu, takže namísto průhledu na protihráče nabízí „pouze“ vlastní odraz v zrcadle. Přirozeně, že instalace není myšlena jako nedotknutelná a její význam vynikne právě, a především během hry, při které dochází k občasným reflexím, jež lze chápat jako pobídku k zamyšlení nad sebou samým i vlastní existencí.

Adam Kovalčík
* 1989 v Praze, žije a pracuje v Praze
Adam Kovalčík je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Figurálního sochařství Jana Hendrycha (2008-2014). Během studia absolvoval stáže na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Kurta Gebauera (2009) a na ISI Yogyakarta v Indonésii (2013). Kovalčík často pracuje s podněty, které přicházejí zvenčí, a které ho dostávají do nečekaných situací. Ve své volné tvorbě se průběžně věnuje sportovním tématům. Sport používá jako všeobecně známý a srozumitelný fenomén. Mění ale jeho pravidla, podmínky a v konečném důsledku i význam, jenž nezřídka vytváří atmosféru iracionality a znejistění. Většina jeho instalací má charakter site-specific zásahů. Adam Kovalčík je vítězem soutěže „socha Jana Nepomuckého pro kruhový objezd v Nepomuku“(nerealizováno) nebo autorem pamětní desky architekta Jana Kaplického, medaile Ministerstva kultury. Získal ocenění za portrétní tvorbu (Václav Havel, Jan Kaplický). Byl nominován na cenu Czech Grand design 2018 jako objev roku.
Net
Sport is one of the most visible embodiments of the human subconscious desire for order. It provides both comfort and oblivion in today’s world that is difficult to grasp, and its clear rules serve as a welcome patch that protects against a worrying reality. In this sense, Adam Kovalčík works with sport primarily as an easily recognisable escape code. However, he manipulates it significantly (for example, by changing the scale or the material), so that instead of the usual sense of ontological security, his game props bring elements of confusion and insecurity, also known from everyday life. In this case, the artist’s intervention consists of stretching out a volleyball or badminton net at one of the playing districts in the centre of Ostrava. However, unlike the usual net, Kovalčík made it from polished sheet metal, so instead of looking at the opponents it “only” offers the person’s own reflection in the mirror. Naturally, the installation is not meant to be untouchable, and its significance stands out primarily, and particularly, during the game, which involves occasional reflections that can be seen as a stimulus to reflect on oneself and one’s own existence.
Adam Kovalčík
* 1989 in Prague, lives and works in Prague
Adam Kovalčík is a graduate of Jan Hendrych’s Figurative Sculpture Studio at the Academy of Fine Arts in Prague (2008–2014). During his studies, he completed stays at Kurt Gebauer’s Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (2009) and at ISI Yogyakarta in Indonesia (2013). Kovalčík often works with impulses that come from outside and that put him in unexpected situations. In his free work, he continuously focuses on sport themes. He uses sport as a well-known phenomenon that is easily readable by the public. However, he changes its rules, conditions and, ultimately, its meaning, often creating an atmosphere of irrationality and uncertainty. Most of his installations are site-specific. Adam Kovalčík is the winner of the “Statue of John of Nepomuk for a Roundabout in Nepomuk” competition (not implemented). He designed the commemorative plaque for the architect Jan Kaplický and a medal for the Ministry of Culture. He was awarded a prize for portrait work (Václav Havel, Jan Kaplický). He was nominated for the Czech Grand Design 2018 award as Discovery of the Year.
● Náměstí Biskupa Bruna