Adam Vačkář

Metamorfóza (Dead by Dawn)
(mixed media)

Do jednoho z ostravských parků zasazuje Adam Vačkář znepokojivou mutantní strukturu, jejíž tvarosloví symbolicky odráží současnou environmentální tíseň. Přírodní formy v jeho pojetí metamorfují do podoby zvláštních organicko-technicistních objektů, jejichž exponovaná barevnost a komiksově horrorový nádech ilustrují aktuální obavy a hysterii vznášející se okolo klimatické změny. Ze světa, jako místa vhodného pro život, se tak de facto během okamžiku stává horrorový spektákl, ve kterém se racionální diskuze mění v iracionální paniku, spojenou s psychologickými problémy definovanými jako „eco anxiety“.
Pocit intuitivní úzkosti vyjadřuje autor také názvem, odkazujícím na americký horrorový snímek z osmdesátých let, jakož i samotným způsobem práce, který chápe jako explicitní narážku na praxi surrealistů a jejich freudiánské „uncanny“ objekty, vytrhující člověka z každodenní reality tím, že kolem sebe šíří podvědomou tíseň a znepokojení.

Adam Vačkář
* 1979 v Praze, žije a pracuje: Praha
Adam Vačkář je absolvent École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži (2001–2005) a Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2001). Ve své práci se zaměřuje především na problematiku konzumní společnosti, ekologii a institucionální kritiku. Pozornost věnuje současné homogenizaci kultury a vkusu, jakožto průvodnímu rysu masové společnosti, devastaci světa způsobené industrializací či technologiím hromadné výroby a distribuce. Ve Vačkářových projektech se se zjevnou samozřejmostí potkává angažovanost s poetickým gestem, jež autor zároveň užívá jako kontraindikaci současné technologiemi vyvolané metamorfózy světa, ať už v kontextu přeměny živé tkáně na plastové médium či volné krajiny na tzv. ne-místa. Adam Vačkář se mimo jiné zúčastnil rezidenčních programů pro umělce Le Pavillon v Palais de Tokyo v Paříži (2005–2006) či Residency Unlimited v New Yorku (2013). Je spoluzakladatelem kolektivu Hope Recycling Station, který pořádá přednášky a organizuje projekty zahraničních umělců, kurátorů, spisovatelů a filosofů.
Metamorphosis (Dead by Dawn)
Adam Vačkář has placed in one of Ostrava’s parks a disturbing mutant structure whose morphology symbolically reflects the current environmental distress. In his conception, natural forms metamorphose into the form of peculiar organic-technicist objects whose exposed colourfulness and comic-like horror tone illustrate the current concerns and hysteria raised by climate change. Thus, the world, as a place suitable for life, de facto in a moment becomes a horror spectacle in which rational discussion turns into irrational panic associated with psychological problems defined as “eco anxiety”. The artist also expresses the feeling of intuitive anxiety by referring to an American horror film from the 1980s, as well as in his way of working, which he sees as an explicit reference to the practice of Surrealists and their Freudian “uncanny” objects, rousing people from everyday reality by spreading subconscious distress and concern around them.
Adam Vačkář
1979 in Prague, lives and works in Prague
Adam Vačkář is a graduate of the École nationale supérieure des beaux-arts in Paris (2001–2005) and the Academy of Fine Arts in Prague (2000–2001). In his work, he mainly focuses on the issues of consumer society, ecology and institutional criticism. He devotes his attention to the current homogenisation of culture and taste, as an accompanying feature of mass society, the devastation of the world caused by industrialisation, as well as mass production and distribution technologies. In Vačkář’s projects, engagement meets poetic gesture with obvious commonplaceness, which the artist also uses as a contraindication to the current technology-induced metamorphosis of the world, whether in the context of the transformation of living tissue into plastic medium or of open landscape into so-called non-places. Among other things, Adam Vačkář has taken part in the residential programmes for artists Le Pavillon at the Palais de Tokyo in Paris (2005–2006) and Residency Unlimited in New York (2013). He is a co-founder of the Hope Recycling Station team, which holds lectures and organises projects by foreign artists, curators, writers and philosophers.
● Komenského sady