Alena Drahokoupilová

Z lásky k Česku

Ačkoli reklamní nápisy zmizely z fasády budovy někdejšího hobbymarketu Bauhaus krátce poté, co tento obchodní řetězec Ostravu opustil, firma i stavba samotná jen stěží upadly do anonymity, a to nejen kvůli jejich významnému podílu na periferizaci městského jádra, ale i kvůli zodpovědnosti za letité chátrání městských jatek, které Bauhaus v polovině 90. let minulého století od města získal. Od slibu (ze strany města naneštěstí právně neošetřeného) tuto kulturní památku zrekonstruovat a učinit právě z ní svoji provozovnu, totiž investor ustoupil a po celých dvacet let, co jsou jatka jeho majetkem, se o ně prakticky nestaral. Jejich současný stav je proto výrazně horší než v době, kdy je od města za směšnou částku 60 000,- kupoval. Rozhodnutí vedení Bauhausu město opustit tak mnozí vnímali jako naději, že se nakonec přece jen podaří jatka zachránit, a to tím spíše, že o ně projevilo zájem město, jež se deklarovanou snahou zřídit zde některou z kulturních institucí pravděpodobně snaží odčinit svůj hřích z minulosti. Od té doby se však příliš nezměnilo, neboť město i korporace již po několik měsíců zůstávají ve vyjednávacím klinči. Slogan, vypůjčený z reklamní kampaně jiného z v Česku působících německých obchodních řetězců, jímž Alena Drahokoupilová osadila uprázdněnou konstrukci na fasádě budovy, tak může být čten jako výzva k dodatečnému projevu altruismu ze strany obchodního řetězce. Ještě více ale asi funguje jako uštěpačná poznámka na adresu nadnárodních korporací, jež se, i přes deklarovanou sounáležitost se svým okolím, řídí výhradně partikulárními zájmy.

Out of Love for the Czech Republic
Although advertisements disappeared from the facade of the former Bauhaus hobby market shortly after this retail chain left Ostrava, the company and the building itself have never really fallen into anonymity, both due to their significant contribution to suburbanisation of the urban core and their long-term responsibility for the deterioration of the urban slaughterhouse, which Bauhaus acquired from the town in the mid-1990s. The investor didn’t keep its promise (unfortunately, not secured legally by the town) to reconstruct this historic landmark and turn it into its place of business, and has neglected the slaughterhouse for twenty years since it became its property. The current status of the slaughterhouse is therefore much worse than when Bauhaus bought it from the town for the ridiculous sum of CZK 60,000. The Bauhaus management’s decision to leave the town was perceived by many as a signal of hope that the slaughterhouse would finally be saved, even more so that it was supposed to be acquired by the town, whose declared desire to establish a cultural institution here was to atone for its sin of the past. Since then, however, not much has really changed, because the negotiations between the town and the corporation came to a deadlock and have remained so for the past few months. The slogan, borrowed from a campaign from another German retail chain operating in the Czech Republic which Alena Drahokoupilová used to fill the empty structure on the facade of the building, can be read as a call for additional expression of altruism by the chain store, which at the moment is equal to beating a retreat. But it probably works more as a snide remark to transnational corporations which despite their declared solidarity with their surroundings are guided exclusively by their own particular interests.
● ul. Českobratrská