Anna Hálová

Bezhlavá procházka

Navrhla jsem visutou konstrukci s uzavřenou drahou kolejnic ve tvaru ležaté osmy. Z této dráhy visí čtveřice jednoduše stylizovaných helem, které si mohou kolemjdoucí nasadit na hlavu. Hru je možné hrát v počtu od jedné do čtyř osob. Pokud ji člověk hraje sám, musí počítat se zbylými třemi helmami, jež mu budou stát v cestě. V rámci bezhlavé procházky může hráč kontemplovat či prostě jen pozorovat okolí, to vše na předem určené a zároveň nikdy nekončící trase.

 

Odevzdáváme se hře a jejím pravidlům v touze dosáhnout domnělého řádu a dokonalosti, jichž se nám v běžném životě nedostává? Jestliže hra směřuje k nápravě nedokonalého světa, přibližuje se mimoděčně umění, které – alespoň v minulosti – hledalo smysl v neustále se proměňující skutečnosti. Stejně jako hra totiž nabízelo ohlávku pravidel, jíž si můžeme dobrovolně navléknout abychom mohli uniknout fádnosti, chaosu i pragmatismu každodennosti. Bezhlavá procházka je v otázkách, které vyvolává, záměrně ambivalentní. Na jedné straně jeho aktéry zbavuje svobody tím, že jsou nuceni poddat se absurdním pravidlům, zároveň tím však připomíná, že de facto totéž dobrovolně činíme i v běžném životě, svázaném zvyky a schématy mechanických úkonů a myšlení.

Anna Hálová
* 1991 Jeseník, žije a pracuje v Praze
Anna Hálová je absolventka Fakulty umění OU, Ateliéru Volná grafika Zbyňka Janáčka. V současnosti studuje AVU v Praze, Ateliér Intermediální tvorby II Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové. Autorčinu prostorovou tvorbu zpravidla determinuje zájem o postižení univerzálních principů uplatnitelných napříč různými oblastmi lidského poznání a hledání fungujícího uzavřeného systému, v jehož rámci se odehrává určitý pohyb. Výchozím bodem všech jejich prací je člověk, ať už coby pozorovatel či jako přímý účastník navozeného děje.
Headlong Walk
Do we submit ourselves to play and its rules, wishing to achieve the supposed order and perfection that we lack in our everyday lives? If play is aimed at correcting the imperfect world, it unwittingly comes closer to art, which – at least in the past – sought meaning in a constantly changing reality. As with play, art offered a halter of rules we can voluntarily put on to escape the humdrum, chaos and pragmatism of everyday life. The headlong walk is deliberately ambivalent in the questions it raises. It deprives its participants of their freedom by forcing them to abide by absurd rules but, at the same time, it reminds us that we de facto do the same thing in everyday life, tied by habits and patterns of mechanical actions and thinking.
Anna Hálová
* 1991 in Jeseník, she lives and works: Praha
Anna Hálová is a graduate of Zbyněk Janáček’s Fine Graphics Studio of the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava. Currently, she studies at Dušan Zahoranský’s and Pavla Sceranková’s Studio of Intermedia Work II, Academy of Fine Arts in Prague. The author’s spatial work is generally determined by her interest in capturing the universal principles applicable across different areas of human knowledge, as well as in searching for a functioning closed system within which a certain movement takes place. The starting point of all her works is a human being, whether as an observer or as a direct participant in the process induced.
● Dolní oblast Vítkovice