Claudine Arendt

mine
(mixed media)

Již samotný název projektu naznačuje jistou ambivalenci: „mine“ je v angličtině přivlastňovací zájmeno „můj/moje“ a zároveň výraz pro těžení, dolování. Odkazuje tak k podmínkám vlastnictví a současně pojmenovává naše vykořisťování jak přírodních zdrojů, tak využívání našeho bezprostředního okolí.

Komu patří veřejný prostor a předměty, které se v něm pohybují, participují na něm či na něm parazitují? Jsou něčím majetkem či jsou „samy o sobě“? Právě autonomii předmětu a potažmo uměleckého díla pojala Claudine Arendt doslova ve formě samovolně se pohybujícího objektu, jenž je umístěn v různých lokacích a prostředích. Autorský objekt naznačuje dočasné vlastnictví alespoň té části prostoru, kde se aktuálně nachází. Zde je však toto vlastnictví záměrně popřeno: objekt si uzurpuje prostor sám pro sebe, je ponechán napospas svému osudu, povětrnostním vlivům i činnosti člověka. Objekt zde plní funkci dočasné, cizí struktury v organismu sdíleného území. Jak s ním bude naloženo? Ujme se barevného, atraktivního objektu někdo? Bude s ním pohybovat, přemístí jej, poškodí či odnese? Bude nenápadně odklizen či zničen?

Claudine Arendt (NL)
*1987, Esch-sur-Alzette (LU), žije a pracuje v Amsterdamu (NL)
Claudine Arendt absolvovala na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu. Ve studiích pokračovala v programu Studií evropského filmu a médií na Bauhaus Universität ve Výmaru, na Université Lumière Lyon 2 a Universiteit Utrecht. Arendt vytváří objekty a instalace z všedních materiálů, které zdůrazňují rozdíly mezi obyčejností skutečnosti a konstruovanou povahou obecně sdílených prvků naší představivosti. Tyto objekty, připomínající organické struktury ve veřejném prostoru, podněcují vnímání, fantazii a hmatové vjemy. Díky použití obyčejných materiálů pak působí domácky, evokují důvěrně známé předměty a vytváří vztahy jak k daným objektům, tak k tomu, co reprezentují. Objekty Claudine Arendt jakoby se zhmotnily zde a nyní, což podtrhuje jejich charakter vykonstruované situace. Nomádsky putují a přesouvají se, vyžadují interakci diváka, nutí jej klást si otázky a vstoupit do vzájemného dialogu.
mine
The very name of the project suggests a certain ambivalence: in English, “mine” is both a possessive pronoun and a word for a deep hole under the ground. That is, it refers to the conditions of ownership while pointing out both our exploitation of natural resources and the use of our immediate surroundings. Who owns public space and the objects that move in it, participate in it or parasitise it? Are they someone’s property or are they there “by themselves”? Claudine Arendt has conceived the autonomy of the object, as well as the work of art, literally as a self-moving object placed in various locations and environments. The artist’s object indicates the temporary ownership of at least the part of the space where it is currently located. Here, however, this ownership is deliberately denied: the object usurps the space for itself, it is left to its fate, at the mercy of both weather conditions and human activity. The object fulfils the function of a temporary, alien structure in the organism of a shared territory. How will it be handled? Will the colourful, attractive object be taken care of by someone? Will it be moved, relocated, damaged or taken away by that person? Will it be covertly removed or destroyed?
Claudine Arendt (NL)
born 1987 in Esch-sur-Alzette (LU), lives and works in Amsterdam (NL)
Claudine Arendt graduated from the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. She continued her studies in the European Film and Media Studies programme at Bauhaus-Universität in Weimar, Université Lumière Lyon 2 and Universiteit Utrecht. Arendt creates objects and installations from everyday materials that highlight the differences between the ordinariness of reality and the constructed nature of the commonly shared elements of our imagination. Resembling organic structures in public space, these objects stimulate perception, imagination and tactile sensation. Thanks to the use of common materials, they appear homely, evoking familiar objects and creating relationships to both the objects and what they represent. Claudine Arendt’s objects seem to materialise in the here and now, which underscores their character of a contrived situation. They wander and shift nomadically, demanding the audience’s interaction, forcing them to ask questions and enter into a mutual dialogue.
● lokace variabilní