Deana Kolenčíková

Magické noci nastal čas

Východiskem pro mou instalaci byl lustr na historické budově, který svým vzhledem navozoval atmosféru exkluzivity, nějakého butiku pro vyšší společnost, který ale na nepříliš lukrativní adrese v blízkosti hlavního nádraží z ničeho nic zanikl a zapadl prachem. Rozhodla jsem se proto tento lustr zvýraznit a zároveň vytvořit absurdní či až znepokojující situaci tím, že jsem budově vymazala vchod.

Deana Kolenčíková

Ten pocit asi znáte. Vstoupíte do místnosti a říkáte si, že je v ní něco jinak, než když jste ji posledně opouštěli. Uniká vám ale co přesně. Snad je to jiný vzor záclon, snad jsou to jinak uspořádané předměty na polici, nebo je to ohrnutý lem koberce či snad hrníček s nedopitým čajem na místě, kam byste jej podle vašeho přesvědčení nikdy nedali. Ten stav nemusí mít – a zpravidla ani nemá – reálnou příčinu, přesto se vaše smysly na určitou dobu vybičují a s krajní ostražitostí zkoumají okolní svět. A odtud je pak už jen krůček k tomu, aby vaši mysl ovládlo cosi jako zdání intuitivně pociťované významovosti, jakési epifanie – zjevení, že se za obyčejnými předměty může skrývat více, než je na první pohled zřejmé. Je to třeba jen krátký záblesk, jeho intenzita ale jakoby vzdorovala racionálním soudům.

Vidět a interpretovat svět jinak, než se nám doposud jevil, je přirozeně také jednou z tradičních úloh umění. V tom současném lze registrovat i strategie, které se o to pokoušejí právě tím, že uměle navozují výše popsanou situaci v místnosti, kde „něco nehraje“. V domácím prostředí je to vlastně jeden z nejvýraznějších proudů posledních dvaceti let. Ve svých „nenápadných tendencích“ jdou ale autoři někdy tak daleko, že lidé mohou kolem jejich „vizuálních pastí“ procházet prakticky zcela bez povšimnutí. Znamená to tedy, že podobně jako v minulosti, kdy byl pohled na některá umělecká díla dopřán jen vybraným členům společnosti, jsou i ta současná určena pouze pro oči vyvolených. Na rozdíl od historie nám v tom dnes ale nebrání žádné objektivní důvody, nýbrž jen naše pozornost. Dívat se totiž ještě nutně neznamená vidět a jen málokdo je bez zjevné odměny ochoten vyvinout téměř detektivní úsilí, které je k odhalení uměleckého díla tohoto založení nutné. I proto zůstávají názory na současné umění tak rozštěpené. Pro někoho banalita, pro jiného katapult do jiných světů.

Takové dílčí vychýlení reality určitě představuje i projekt Deany Kolenčíkové. Zazdění hlavního vchodu do domu je totiž akt do té míry absurdní a nepochopitelný, že prostě nutí k přemýšlení, a tím i k aktivnějšímu vztahu vůči našemu okolí. Jak tak pohled kolemjdoucího klouže po holé stěně a jeho mysl pátrá po tom, co zde bylo předtím a jaký účel tato změna má, přitáhne si jeho pozornost poněkud bizarní retro design světla, nyní na fasádě fakticky osamoceného. Autorka vytváří scénu, v níž je ozdobný lustr hlavním aktérem a proto, aby vynikl, redukuje – jako v klasické tragédii – počet „hrdinů“ na minimum. Z dosavadních ohlasů se ale může zdát, že pro místní je přinejmenším stejně důležitá i otázka, co se děje za zdí?

The Magical Night’s Time Has Come
You probably know the feeling. You enter a room and feel that there is something different than when you last left it. But you don’t know what it is exactly. Perhaps it’s a different pattern on the curtains, objects arranged differently on a shelf, a turned-up hem of the carpet, or maybe a cup of unfinished tea in a place where, you believe, you would never put it. That state may not – and usually it doesn’t – have a real cause, but you push your senses to the limit for some time and, with extreme caution, explore the world around you. And this point is only a small step from a semblance of intuitively felt meaningfulness dominating your mind, a kind of epiphany – a revelation that there can be something more hiding behind ordinary objects than is obvious at first sight. It’s perhaps only a brief glimpse, but its intensity may defy rational judgments. Seeing and interpreting the world differently than it has appeared to us so far is naturally one of the traditional roles of art. In current art, we can find strategies that try to achieve this just by artificially inducing the situation described above in a room where “something is wrong”. In the domestic environment, it is actually one of the most significant trends of the past twenty years. In their “discreet tendencies”, artists sometimes go so far that people can even walk around their “visual traps” virtually without noticing them. This means that, like in the past when some works of art could only be seen by selected members of society, the current works are only intended for the eyes of the chosen few. Unlike history, we are not prevented from seeing them by objective reasons, but only by our attention. Looking doesn’t necessarily mean seeing, and only a few people are willing, without obvious rewards, to make almost detective effort necessary to reveal a work of art of this nature. This is also a reason why opinions on contemporary art remain so divided. For some it is banality, for others a catapult to other worlds. Such partial deviation from reality is certainly presented by Deana Kolenčíková’s project. Walling up the main entrance to the house is in fact such an absurd and incomprehensible act that it just makes us think and thus also build a more active relationship with our surroundings. The eyes of passers-by move around the bare wall, with their mind searching for what was there before and what the purpose of this change is, and their attention is attracted to a somewhat bizarre retro design of the light, now virtually solitary on the facade. The artist created a scene in which the fancy chandelier is the main actor and, to make it excel, she reduced – like in a classical tragedy – the number of “protagonists” to a minimum. Looking at the existing responses, however, it may seem that for locals the question of “what is happening behind the wall?” is at least equally important.
● ul. Nádražní