Deana Kolenčíková

Najdi pět rozdílů 

Projekt Deany Kolenčíkové sestává z dvojice velkoplošných fotografií s motivem listu stromu Ginkgo biloba situovaných po stranách ústí do zúženého koridoru jednoho z vnitrobloků panelového sídliště. Ostrava je město s poměrně vysokým výskytem těchto – v českých podmínkách – stále spíše exotických stromů a jeho přítomnost lze považovat za symptomatickou, neboť vedle léčivých účinků, využívaných kupříkladu v čínské medicíně, jde i o strom, jenž umí čelit těžším životním podmínkám. Do města, které klade odpor – jímž Ostrava bezpochyby je – zkrátka Ginkgo biloba zapadá svojí přirozenou výbavou, jež jej zároveň činí jedním z nejstarších stromů na planetě vůbec.  Pro autorku je však klíčový především motiv hry bez náležité satisfakce v podobě vítězství. Obě fotografie jsou očíslovány a vybaveny výzvou „Najdi pět rozdílů”. Divák, který na tuto výzvu přistoupí, musí mezi oběma stanovišti pobíhat zmíněným koridorem a oba snímky vizuálně memorovat v touze oněch pět rozdílů nalézt. Protože jsou ale fotografie identické, nemá šanci uspět (pokud si je ovšem sám nevytvoří). 

V první řadě je to tedy znepokojující moment hry, jež nevede k hmatatelným výsledkům, a tím i k uspokojení jeho aktéra, v druhé její zasazení v rámci překážek města a ve třetí zviditelnění tohoto vznešeného stromu. To jsou aspekty, s nimiž projekt Deany Kolenčíkové pracuje. Aspekty významově stejně rozevřené, jako je tvar listu Ginkgo biloby.

Deana Kolenčíková
* 1990 Bratislava, žije a pracuje v Praze
Deana Kolenčíková je absolventkou Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (2010-2016). Během studia absolvovala stáže na Nottingham Trent University v Anglii (2012-2013) a na Akademie der bildenden Künste ve Vídni (2015). V rámci své tvorby se věnuje site-specific instalacím, intervencím ve veřejném prostoru, fotografii a částečně performance. S oblibou se pohybuje na hranici racionálního a iracionálního, čímž mění daný prostor nebo situaci. Její práce často komentují společensko-politická témata, absurditu a každodennost. Deana Kolenčíková je finalistka ceny Taylor Wessing Prize (2013), VÚB Foto roku (2014-2015), ESSL Art Award (2015) a StartPoint Prize (2016). V roce 2015 obdržela stipendium na Summer Academy v Salcburku a Grant města Bratislavy od Slovak Press Photo. V roce 2017 absolvovala rezidenci v Centru d’art Le Lait v Albi ve Francii.
Find Five Difference
Deana Kolenčíková’s project consists of a pair of large-format photographs with the motif of the ginkgo biloba tree leaf located on the sides of the entrance into the narrow corridor of a courtyard on a housing estate. Ostrava is a city with a relatively high occurrence of these trees – still rather exotic in Czech conditions. Its presence can be considered symptomatic because, in addition to the healing effects used in traditional Chinese medicine, it is also a tree that is able to face difficult living conditions. Ginkgo biloba fits in a resisting city – which is what Ostrava undoubtedly is – with its natural properties, making it one of the oldest trees on the planet. However, the author considers as essential the motif of play without adequate satisfaction in the form of victory. Both photographs are numbered, offering the “Find Five Differences” challenge. The spectator who accepts this challenge must run through the corridor between the two stations and visually memorize the two images to find the five differences. However, the pictures are identical, so there is no chance of succeeding (unless the spectator creates the differences). A disturbing moment of play that doesn’t lead to tangible results and thus to the participant’s satisfaction, a location within the obstacles of the city, as well as making this noble tree visible: these are the aspects Deana Kolenčíková’s project works with. Aspects whose meaning is as open as the shape of the ginkgo biloba leaf.
Deana Kolenčíková
* 1990 in Bratislava, she lives and works: Praha
Deana Kolenčíková is a graduate of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (2010–2016). During her studies, she completed study stays at Nottingham Trent University, England (2012–2013), and at the Academy of Fine Arts in Vienna, Austria (2015). In her work, she focuses on site-specific installations, public space interventions, photography and, partially, performance. She likes to move on the border between the rational and the irrational, thus changing the given space or situation. Her works often comment on socio-political themes, absurdity and everydayness. Deana Kolenčíková is a finalist of the Taylor Wessing Prize (2013), VÚB Photo of the Year (2014–2015), ESSL Art Award (2015) and StartPoint Prize (2016). In 2015, she received a scholarship at the Summer Academy in Salzburg and the Bratislava City Grant from Slovak Press Photo. In 2017, she completed a residency at Centre d’Art Le LAIT in Albi, France.
● ul. Šafaříkova