Filip Dvořák

Greenscreen Flags

Projekt reflektuje téma vizuality korporátních vlajek před sídly společností, obchodů, firem či vlád. Technologie zeleného pozadí greenscreen se používá především v médiích a filmovém průmyslu, kde je za pomoci počítačových programů možné do obrazu na místo zeleného pozadí dosadit jakýkoli modifikovatelný obsah, například pohled do interiéru studia televizního zpravodajství, atd. S greenscreenem se tedy pojí určitá umělost a skrytý pocit nejistoty, neboť jakýkoli obrazový materiál s tímto zeleným pozadím může být postprodukčně měněn. Z této nedůvěry v realitu prezentovanou skrze média, kterou si personifikuji právě v greenscreenu, vychází téma mé instalace. Je to jakýsi opačný postup, kdy do reality veřejného prostoru umisťuji plochy zelených vlajek, jež jsou ze své podstaty předem připravené a určené k pozdějšímu umělému dosazení jiného obrazu. Například revolučního hesla, jména nadnárodní korporace, politické strany či čehokoli jiného. Jako obranu proti neschopnosti orientace v mediální realitě volím ironické gesto vytvoření vlajek, které manipulování obrazu světa naopak ještě usnadňují.

Greenscreen Flags
The project reflects the theme of visuality of corporate flags in front of the headquarters of companies, shops, businesses and governments. The green screen technology is used primarily in the media and the film industry to place any modifiable content in the image instead of the green background using computer programs, for example a view of the interior of a television news studio. The green screen is therefore associated with a certain artificiality and the hidden sense of insecurity, because any visual material with a green background can be changed in post-production. This distrust in reality presented by the media, which I personify in the green screen, forms the theme of my installation. It is a sort of reverse process where I use the reality of public space as a destination for green flags, which are inherently prepared and intended for future artificial replacement with another image, for example a revolutionary slogan, the name of a multinational corporation, a political party or anything else. As a defence against the inability to navigate in the media reality, I have chosen an ironic gesture – the creation of flags that make manipulation of the image of the world even easier.
● Smetanovo náměstí