Filip Smetana & Matěj Smetana

Milníky

S jistou mírou nadsázky představuje muzeum místo, kde se rekonstruuje minulost. Protože ale není možné do muzejních vitrín pojmout její celý obraz, je to také místo, kde se minulost třídí, kategorizuje, derivuje. S tím pak souvisí i jistá míra autoritářství, neboť tím, jaké události připomíná a jaké exponáty umísťuje do expozice, vytváří muzeum i hierarchii významů. Toho, co je hodno naší pozornosti, co je akceptováno jako důležité, formativní, a co nikoli. I proto rekonstruovaná minulost, více než plynoucí kontinuum, připomíná sled řady (nespojitých) kroků. Namísto vláken jsou to body, do kterých se kondenzuje naše historické povědomí.

Téma selektivního přístupu k minulosti a snadné manipulovatelnosti jejího obrazu rezonuje i v aktuálním výstavním projektu Milníky Filipa a Matěje Smetanových. Povahou minimalistická instalace sestává z šesti betonových kvádrů identických rozměrů, opatřených domnělým datem z období druhého tisíciletí našeho letopočtu. Objekty se tak vlastně tváří jako „nosiče dat“, podobně jako náhrobky či památníky. Oproti očekávání se ale data, která nesou, nevztahují ke konkrétním událostem a to co vnímáme jako dny, měsíce a roky, bratři Smetanovi stanovili zcela arbitrárně za pomoci generátoru náhodných čísel. Je to jen formát, který implikuje význam. Ve své podstatě jsou ale daná čísla stejně abstraktní (nereferenční) jako do kvádrů vnořené otvory různých geometrických forem. To jen člověk má neustálou potřebu ptát se po smyslu a hledat významy i tam, kde třeba nejsou. Není proto divu, že se raději ztotožní s falešným významem než s žádným.

Milestones
With a slight exaggeration, a museum is a place where the past is reconstructed. However, since it is not possible to accommodate its entire image in the museum showcases, it is also a place where the past is sorted, categorized and derived. This is then related to a certain degree of authoritarianism, because by selecting what events it shows and what exhibits it displays, the museum also creates a hierarchy of meanings. What is worthy of our attention, what is accepted as important, formative, and what is not. This is also the reason why the reconstructed past, rather than the flowing continuum, reminds us of a sequence of (discrete) steps. Instead of fibres, these are points in which our historical consciousness condenses. The theme of a selective approach to history and easy manipulability of its image also resonates in Filip and Matěj Smetana’s current exhibition project called Milestones. The installation of a minimalist nature consists of six concrete blocks of identical size, bearing a presumed date from the period of the second millennium AD. The objects thus actually pretend to be “data carriers”, just like tombstones and memorials. Contrary to expectations, however, the data they bear doesn’t refer to specific events, and what we see as days, months and years was determined by the Smetana brothers quite arbitrarily with the aid of a random number generator. It is just a format that implies meaning. In its essence, however, the given numbers are as abstract (non-referential) as the openings of various geometric forms made in the blocks. It is only a constant human need to ask about the sense and search for meanings even where they might not be. It is therefore not surprising that we prefer a false meaning than none.
● Ostravské muzeum