Helmut Smits

Pokus nakreslit přímkami kruh

„Nulla dies sine linea.“

Plinius starší

Pro většinu kultur představuje kruh symbol dokonalosti. Kruhovost je posvátná jako nejpřirozenější tvar, v němž se zračí nekonečno, nebeská jednota či přímo boží princip. V digitálním prostředí ale žádný kruh neexistuje, jsou jen body, které se spojují v čáry. Z tohoto předpokladu vychází i Smitsova aproximace kruhu zkonstruovaného na stěně domu přibližně ze tří desítek přímek. Takovému kruhu logicky chybí plynulost, a protože se také na jeho podobě významně podílí lidský faktor (úhel, pod kterým se přímky spojují, odhaduje autor pouze na základě vizuální zkušenosti), chybí mu i pravidelnost ryzí geometrie, jež je hlavní devízou digitálního prostředí.

Přirozeně, že tento střet digitálního a lidského může být záminkou k řadě úvah, včetně té o nutnosti řemeslné vybavenosti dnešních umělců. Například ve smyslu řeckého pojmu techné, jehož princip v praxi ilustrují klání antických malířů o to, kdo udělá jemnější a pravidelnější linii štětcem. Stejně tak lze ale Smitsův defektní kruh číst i jako obecnou metaforu nedostižnosti ideálu či jako holé konstatování našich limitů v honbě za dokonalostí.

An Attempt to Draw a Circle with Straight Lines
For most cultures, the circle is the symbol of perfection. Circularity is sacred as the most natural shape which manifests infinity, celestial unity or even the divine principle. However, there is no circle in the digital environment, only points forming lines. This assumption is also the basis for Smits’s approximation of a circle constructed on the wall of a house from about thirty lines. Such a circle logically lacks fluency, and because of a significant involvement of the human factor in the form (the angle at which the lines are connected is estimated by the author only based on visual experience), it also lacks the regularity of pure geometry, which is the main advantage of the digital environment. This clash of the digital and the human can therefore be a pretext for reflection on the need for the craftsmanship of today’s artists within the meaning of the Greek concept of techne, whose principle is practically illustrated by contests between ancient painters to see who can make smoother and more regular lines with a brush. Equally, Smits’s defective circle can be read as a general metaphor of unattainability of the ideal or a bare statement of our limits in pursuit of perfection.
● ulice Mariánskohorská