Helmut Smits

Otisk dne
(mixed media)

Efemérní, dočasná intervence Otisk byla odhalena v den vernisáže, 6. 10. 2021. Toto datum je ztvárněno ve stopě žluté a polehlé trávy. Pojezdové desky, s jejichž pomocí byl otisk vytvořen, slouží k ochraně trávníků před poškozením. Zde však byly užity k opačnému efektu – k „poničení“ porostu zamezením přístupu světla. Do skončení festivalu se však trávník samovolně obnoví a intervence bude po dobu jeho trvání postupně mizet. Stane se tak jakýmisi symbolickými hodinami, odpočítávajícími čas celého projektu. Autor k tomu uvádí: „Malé razítko s datumem, které je často vidět na fotografiích pořízených starými fotoaparáty, vzniká s pomocí miniaturního projektoru v zadní části fotoaparátu. Dronem pořízená fotografie z instalace je ale pravým opakem této metody. Datum, ztvárněné ve velkém měřítku, není světelnou projekcí, ale fyzickou konstrukcí a vzniklo díky absenci světla, která zastavila proces fotosyntézy.“

 

Helmut Smits (NL)
*1974 Roosendaal (NL), žije a pracuje v Rotterdamu (NL)
www.helmutsmits.nl


Helmut Smits je holandský multidisciplinární umělec, absolvent Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, Hertogenbosch (1997-2001). Jeho tvorba absorbuje řadu podnětů současného světa, od řeči korporátních značek, přes státní symboly a jiné formy reprezentace moci, až po komunikační mechanismy současných médií. Základem jeho práce je jasně formulovaný koncept, pro který hledá překlad do obecně sdělitelné výtvarné zkratky. Volně se pohybuje mezi intervencí, objektem, akcí s jasně stanovenými parametry a designem. Jako mix aktivismu a subverzivního humoru Smitsovy práce napomáhají k odkrývání zaběhaných společenských schémat či naší percepce a vyjevují potenciál veřejného prostoru coby míst plných překvapení a každodenních zázraků.

Marking the Day
An ephemeral, temporary intervention was revealed on the day of the opening, 6 October 2021. This date is marked in yellow, flattened grass. The ground protection mats used to create the imprint normally serve to protect lawns from damage. Here, however, they were used for the opposite effect – to “damage” vegetation by blocking out light. The lawn will have grown spontaneously by the end of the festival, so the intervention will gradually disappear. It will thus become a kind of symbolic clock counting down the time of the whole project. The author’s comment: “The small date stamp, which is often seen in photographs taken with old cameras, has been created using a miniature projector at the back of the camera. However, the photo of the installation taken from a drone is the exact opposite of this method. Represented on a large scale, the date is not a light projection but a physical construction, created by the absence of light, which stopped the photosynthesis process.”
Helmut Smits (NL)
born1974 in Roosendaal, lives and works in Rotterdam (NL)
Helmut Smits is a Dutch multidisciplinary artist, a graduate of the Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Hertogenbosch (1997–2001). His work has absorbed a number of stimuli from the contemporary world, from the language of corporate brands to state symbols and other forms of representation of power to communication mechanisms of contemporary media. An important element in the artist’s work is activism confronted with a considerable amount of subversive humour. Smits’s works lead to the revelation of ingrained social schemes or our perception. They often also reveal the potential of public spaces as places full of surprises and everyday wonders.
● Hradní náměstí
49.83172, 18.29905