Hynek Chmelař

Domov je tam, odkud chceme vypadnout
(mixed media, mimozemská sonda)

Projekt Hynka Chmelaře má charakter průzkumné mise, která však povahou výzkumu, prostředím a konečně i nedostatečnou technologickou vyspělostí vyvolává dojem něčeho nepatřičného a ztraceného. Ústředním aktérem projektu je objekt upomínající vesmírnou sondu, jenž se nejistě pohybuje po urbánní krajině Ostravy, včetně jejích místně specifických oblastí jako jsou haldy, odkaliště apod.
Motiv vesmírné sondy zde autor používá jako obecně srozumitelný symbol lidské snahy o překročení nám vymezeného rámce planety, jako ztělesnění utopických tužeb překonat bariéry a objevit možnosti a podmínky, které nás nepředstavitelně přesahují, a tak oklikou poznat sama sebe. Lidská potřeba migrovat je charakteristickým znakem našeho druhu, celá jeho historie je utvářena událostmi způsobenými migračními vlnami. Do dnes je tato tematika aktuální a zároveň politicky ožehavá. Migrace osob z válkou postižených oblastí, kde není možné důstojně žít, je v jistém smyslu podobná snaze takzvané civilizované části světa o kolonizaci sluneční soustavy, tj. zajistit si únikovou cestu, kterou je možné uprchnout před rozšiřující se zkázou planety.
Tato sisyfovská touha lidstva po poznání a kolonizování alespoň části vesmíru připadá autorovi fascinující. Ne však primárně pro její účel, nýbrž proto, že mu pomáhá uvědomit si, jak ohromně nás tento „dobývaný“ svět přesahuje. Tento gargantuovský úkol se naši (pravděpodobně) nejlepší vědci a inženýři pokoušející splnit za pomocí vachrlatých vozítek na kolečkách, která nechávají vrtat pár centimetrů pod povrch planety (například Marsu), aby na základě toho chtěli odvodit, jak se to má s celou planetou. Chmelař jistě nechce tyto snahy zesměšňovat. Jde mu spíše o to, zdůraznit zjevný rozpor mezi ambicemi a vynaloženými prostředky. Vyjádřit absurdnost, ale též nekonečnou dojemnost této snahy poznat historii vesmíru za pomoci rádia a vrtáku číslo 10. I jeho rover proto působí jako bezradný ztracenec ve světě, který mu nepatří. Pokouší se sice někam vrtat a snímat krajinu okolo sebe, ale je na první pohled zřejmé, že to téměř jistě nemá žádný smysl.
Vyvstává ale ještě jedna otázka, co se sondou bude až její mise skončí. Stejně jako všechny vrcholné výsledky techniky a inženýrství vyslané do vesmíru, i tento rover nemá zpáteční jízdenku. Jakmile dostojí svému účelu, zůstane vydán napospas nepřátelskému a cizímu prostředí a smutně a osamoceně zanikne v poryvech větru.

Hynek Chmelař
*1990 v Ružomberku, žije a pracuje v Ostravě
Hynek Chmelař je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Kresby Josefa Daňka (2010-2016). Ve své tvorbě se pohybuje na poli multižánrového pastiše kresby, objektu, instalace a performativních intervencí. Základním prvkem je vrstvení narativů (vyprávění příběhů) a vytváření fikčních světů okolo konkrétních děl či výtvarných cyklů. Témata a obsah Chmelařových prací se soustředí na člověka jako těkající jednotku v množině, kloužou od niterných pocitů či popisů běžných dějů, které člověka potkávají, přes společensky kritická díla až po vytváření fiktivních a mystifikujících situací, přičemž sjednocujícím prvkem zůstává snaha o humor. Hlavním záměrem je znejistit pozici člověka při hledání svého místa, těsně před tím, než na místo dosedne.
Home Is Where We Want to Get Out Of
Hynek Chmelař’s project is in the form of an exploratory mission which, however, gives the impression of something inappropriate and lost due to the nature of the research, the environment and, ultimately, the lack of technological sophistication. The central actor of the project is a space-probe-like object that moves uncertainly over the urban landscape of Ostrava, including its locally specific areas such as slag heaps, sludge lagoons, etc. The space-probe motif is used here by the artist as a generally understandable symbol of human endeavour to transcend the boundaries of our planet, as an embodiment of the utopian desires to overcome barriers and discover the possibilities and conditions beyond our imagination in order to know ourselves in an indirect way. The human need to migrate is a characteristic of our species; our entire history is shaped by events caused by migratory waves. This issue is still relevant, yet politically delicate. In a sense, the migration of people from war-stricken areas where it is impossible to live with dignity is similar to the efforts of the so-called civilised part of the world to colonise the solar system, i.e. to secure an escape route to flee from the spreading destruction of the planet. The artist considers this Sisyphean desire of humankind to know and colonise at least part of the universe to be fascinating. But not primarily for its purpose, but because it helps him realise how greatly this world “being conquered” transcends us. This gargantuan task is what our (probably) best scientists and engineers attempt to accomplish with the help of frail wheeled carts, making them drill a few inches below the surface of a planet (for example, Mars) to derive the essence of the entire planet. Chmelař certainly does not want to ridicule these efforts. Rather, he aims to point to the apparent contradiction between ambition and resources spent. To express the absurdity, but also the infinite touchingness of these efforts to know the history of the universe with the help of a radio and drill No. 10. He tries to drill somewhere in order to capture the landscape around him but, at first glance, it is clear that it almost certainly makes no sense. One more question arises as to what will happen to the space probe when its mission has ended. Like all state-of-the-art technology and results of engineering sent into space, this rover does not have a return ticket. Once it has fulfilled its purpose, it will remain at the mercy of a hostile and alien environment, disappearing sadly and forlornly in gusts of wind. The project is part of the artist’s larger, albeit fully unimplemented, artistic-literary series entitled “Home Is Where We Want to Get Out Of, But People Are Equally Beautiful Everywhere”.
Hynek Chmelař
* 1990 in Ružomberok, Slovakia, lives and works in Ostrava
Hynek Chmelař is a graduate of Josef Daněk’s Drawing Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2010–2016). In his work, he applies a multi-genre pastiche of drawing, objects, installations and performative interventions, based on layering narratives (storytelling) and creating fictional worlds around specific works or art cycles. The themes and content of Chmelař’s works focus on the human being as a fleeting unit in a set, ranging from inner feelings or descriptions of common events encountered by the human being to socially critical works to the creation of fictitious and mystifying situations, with a unifying element of humour. The main purpose is to destabilise the position of the human being in search of their place, just before they occupy it.
● různé lokace