Imrich Veber

Tam

(dron)

Projekt, sestávající z několika krátkodobých intervencí, reflektuje téma duality dnešního života, rozděleného mezi offline a online svět. S pomocí dronu a sociálních sítí se jeho autor snaží demonstrovat, jak se tato bipolárnost promítá do chápání některých pojmů, v první řadě termínu „tam“. Vznáší otázku, co pojem „tam“ v dnešní době vymezuje a kde se ono „tam“ vlastně nachází, protože se jeho význam nutně proměňuje se zvolenou perspektivou.
Současně se autor pokouší odkrývat i různé možnosti použití dronu, od ryze praktického užití až po zneužití. Pozorujeme tak záznam zahájení Kukačky z jiné, poněkud orwellovské perspektivy (#tam~there no. 1), přes automatizovaný záznam běžce (no. 2), který na pozadí dějinotvorného syrského konfliktu věnuje čas sobě samému, protože to zrovna podmínky zorané podzimní krajiny umožňují. Obraz i přenos se ale po krátké době přerušují a my zjišťujeme, že nic není dokonalé, dron nezvládá přenos online záznamu, deklarovaná funkce sledování osob naštěstí kolabuje a běžec tak zatím nepozorovaně pokračuje dál. Další intervence prohledává téměř apokalyptickou krajinu v Ostravě – Přívoze, kde tušíme přítomnost těžkého průmyslu, těžké krajiny a téměř pocit bezvýchodnosti (no. 3). Podstata problému však zatím zůstává skryta, aby ji třeba osvětlil některý z dalších průletů dronem.

Imrich Veber
* 1987 ve Vítkově, žije a pracuje v Opavě a Ostravě
Imrich Veber je absolvent dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009-2013) a Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Slezské univerzitě v Opavě (2008–2011, 2012–2014). V současné době studuje postgraduální studium na Vysoké škole výtvarných umení Bratislavě (od roku 2018). Ve své práci se věnuje možnostem využití dokumentárního jazyka a fikce. Vztahuje se k prostoru, podmínkám a společnosti, ve kterých žije a zkoumá stávající systém hodnot či moci. Od roku 2014 působí jako asistent ateliéru fotografie na Fakultě umění Ostravské univerzity.
There
The project, consisting of several short-term interventions, reflects the theme of the duality of today’s life, divided between the offline and the online world. With the help of a drone and social networks, the artist tries to demonstrate how this bipolarity translates into the understanding of some concepts, first of all the concept of “there”. It raises the question of what the word “there” defines nowadays and where this “there” is actually located, because its meaning necessarily changes depending on the chosen perspective. In addition, the artist attempts to uncover various ways of using a drone, from purely practical use to abuse. We watch the recording of the opening of the Cuckoo festival from a different, somewhat Orwellian perspective (#tam~there no. 1), through an automated recording of a runner (no. 2) who devotes time to himself in the background of a history-creating Syrian conflict because the conditions of his ploughed autumn landscape make it possible. However, the image and transmission are interrupted after a short time, and we find that nothing is perfect; the drone does not handle the transmission of online recording, the declared people-tracking feature fortunately collapses, and the runner goes on unnoticed for the time being. Another intervention searches the almost apocalyptic landscape in Ostrava-Přívoz, where we suspect the presence of heavy industry, heavy landscape and almost a sense of hopelessness (no. 3). However, the essence of the problem remains hidden only to be illuminated, perhaps, by the another drone flight.
Imrich Veber
* 1987 in Vítkov, lives and works in Opava and Ostrava
Imrich Veber graduated in Art History at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc (2009–2013) and from the Institute of Creative Photography at the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava (2008–2011, 2012–2014). He is currently a postgraduate student at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (since 2018). In his work, he deals with the possibilities of using documentary language and fiction. He focuses on the space, conditions and society in which he lives, exploring the existing system of values or power. Since 2014 he has been working as an assistant at the Photography Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava.
● různé lokace