Jakub Černý

Zde domov můj
(mixed media, performance)

V současné krizi podstaty a úpadku významných doktrín, které dávaly společnosti a jejím hodnotám oprávnění a opodstatnění, představují spotřeba a život v přítomnosti novou formu náboženství. Zatímco víra slibovala věčný život, spotřeba alespoň oddaluje náš nevyhnutelný zánik, protože doufáme, že s každým novým nákupem obnovujeme i sami sebe. Nákup ale pro mnohé představuje i potřebnou útěchu v dobách nejistoty, neboť čas, který tráví uvnitř nákupních komplexů představuje jednu z mála konstant v dramaticky se proměňujícím světě.

Pro Jakuba Černého se staly zosobněním této vštípené potřeby hlavní schody obchodního centra Nová Karolina. Autor proto vytváří jejich maketu a zasazuje ji do zcela odlišného kontextu na vrcholu ostravské haldy Ema. Výsledkem je cosi jako motiv zrcadlení – uprostřed urbánní přírody vzniká dočasný ostrov konzumu, v němž se řada návštěvníků mimoděčně oddává stejným osobním rituálům jako na témže místě v Nové Karolině. Jako bumerang se ale tento počin vrací zpět odkud vzešel, protože existence dvojníka zároveň výmluvně obnažuje skutečnou povahu novokarolinského originálu, jenž je názornou ukázkou tzv. ne-místa, tedy něčeho univerzálně srozumitelného, zároveň ale sterilního, bez zřejmé identity a historie.

Na obě místa lze také v nadsázce nahlížet i jako dvě jednotky širší teleportační sítě. Cesta, kterou autor mezi nimi podnikl – obtěžkán nákupním vozíkem – nicméně napověděla, že je mezi poutními ne-místy stále velké množství hlušiny.

Jakub Černý
* 1994 v Táboře, žije a pracuje v Ostravě
Jakub Černý je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Kresba Josefa Daňka (2013-2019). Ve své práci se zaměřuje na téma identity a tělesnosti, k němuž se vztahuje i prostřednictvím autoportrétu vyjádřeného různými typy médií. V jeho tvorbě se také stále více prosazuje potřeba postihnout obecnější aspekty fungování současné společnosti. Za tímto účelem se nezřídka uchyluje k drobným architektonickým intervencím, které spíše než jako objekty a instalace chápe jako strůjce návodných situací. Mezi nejvýraznější z nich patří motiv bariéry, ať už chápaný jako prostředek izolace či naopak, interakce a socializace. Jakub Černý je finalista Ceny Exit (2019).
Here Is My Home
In the current crisis of the essence and decline of important doctrines that have given society and its values legitimacy and justification, consumption and life in the present are a new form of religion. While faith promised eternal life, consumption at least delays our inevitable demise, because we hope to renew ourselves with every new purchase. But for many, shopping is a necessary consolation in times of uncertainty, because the time people spend in shopping malls is one of the few constants in a dramatically changing world. For Jakub Černý, the main stairs of the Nová Karolina shopping centre became the personification of this instilled need. The artist therefore creates their model, setting it in a completely different context at the top of Ostrava’s Ema slag heap. The result is something of a mirroring motif – a temporary island of consumerism is created in the midst of urban nature where many visitors invariably indulge in the same personal rituals as in the same place at Nová Karolina. However, this act returns like a boomerang from where it came, because the existence of a double also meaningfully exposes the true nature of the Nová Karolina original, which is an illustration of a “non-place”, i.e. something universally comprehensible, yet sterile, without clear identity and history. With some exaggeration, both places can also be seen as two units of a wider teleportation network. Nevertheless, the journey taken by the artist between the two places – while pushing a shopping trolley – indicated that there is still a large amount of waste rock among non-places of pilgrimage.
Jakub Černý
* 1994 in Tábor, lives and works in Ostrava
Jakub Černý is a graduate of Josef Daněk’s Drawing Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2019). In his work, he focuses on the theme of identity and corporeality, to which he relates primarily through a self-portrait expressed by different types of media. His work also increasingly displays the need to capture more general aspects of the functioning of contemporary society. To this end, he often resorts to small architectural interventions which he views as instigators of illuminating situations rather than as objects and installations. The most distinctive of these is the motif of barrier, whether understood as a means of isolation or of interaction and socialisation. Jakub Černý is a finalist of the Exit Award (2019).
● Halda Ema