Jakub Nitsche

Ampliony

Je s podivem, jak málo je v dnešních městech využíván obecní rozhlas. Snad za tím stojí rozumné přesvědčení nezvyšovat zbytečně hladinu zvukového smogu, snad absence potřeby cokoli tímto kanálem sdělovat, protože jakýkoli obsah tímto přenosem vlastně nabývá podobu imperativu Velkého bratra. Tlampače zde ale stále jsou a na rozdíl od svých venkovských kolegů se nudí, neboť ožívají prakticky jen jednou do měsíce, aby ohlásily pravidelnou zkoušku sirén. Než tedy přijde jejich velká chvíle a ohlásí příchod skutečného armagedonu, tropí z nudy hlouposti nebo si krátí dlouhou chvíli diskuzí. Až na Vás proto některý z nich promluví „Halo, Vy! Stůjte!“, raději jej poslechněte. „V pořádku, můžete jít.“

Loudspeakers
It is surprising how little community loudspeakers are used in today’s towns. Perhaps it is due to a reasonable belief in not unnecessarily increasing the levels of sound smog, perhaps a lack of need to communicate anything through this channel, because any content transmitted in this way actually takes the form of an imperative from Big Brother. However, loudspeakers are still here and, unlike their rural colleagues, they are bored, because they virtually come to life only once a month to report the regular testing of sirens. So before their big moment comes and they announce the onset of a real Armageddon, they fool around out of boredom or while away the time in discussions. Therefore, when one of them addresses you: “Hey, you! Stop!”, you’d better obey. “Okay, you can go.”
● Smetanovo náměstí