Jan Pfeiffer

Děkuji, že jsi mě vyhodil 

Jde o rozehranou společenskou hru v troskách směřující k situaci, kdy člověk není vítězem.

Velkoformátový tisk kresby šachovnice pokryté rozházenými předměty, coby němými svědky právě ukončené dramatické hry a kolem rozestavěné balíky slámy. To jsou základní obrysy Pfeifferovy instalace, která v první rovině poukazuje na symbolický význam hry jako setkání a utkání protikladných sil uvnitř vyhrazeného prostoru. Sama šachovnice tradičně symbolizuje střídavý vliv všech základních dualit a komplementarit ve světě jevů: negativního a pozitivního, noci a dne, mužského a ženského prvku, času a prostoru nebo také pohybu života kolísajícího mezi dobrem a zlem či štěstím a neštěstím. Pfeiffer si také přisvojuje některé z hermetických symbolů, vždy tak ale činí záměrně arbitrárně, čímž podkopává vážnost konfliktu a relativizuje jeho důsledky pro obě zúčastněné strany. Jakoby se tyto vznešené, symbolikou zatížené rekvizity dostaly do rukou někoho, kdo si stěží uvědomuje jejich skutečný význam. Někoho jako dítě, které se teprve seznamuje s obvyklou funkcí věci. V banálních kulisách obklopen balíky slámy se dopouští celé řady přehmatů a přestupků proti pravidlům. A snad právě proto, že mu mnoho věcí uniká, je jeho jednání osvobozující.

Jan Pfeiffer
* 1984 Praha, žije a pracuje v Praha
Jan Pfeiffer je absolvent AVU, Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody (2006-2011; v roce 2008 studoval v Ateliéru Zbigniewa Libery tamtéž). Od roku 2015 pokračuje v doktorském studiu na UK, na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Jan Pfeiffer se sebevědomě pohybuje napříč různými médii; s oblibou holduje videu, fotografii, animaci či kresbě. U Pfeiffera se analytická zádumčivost nad historickými, politickými či sociokulturními jevy setkává s upřímnou fascinací mytologickou a náboženskou symbolikou. Materiál ke zpracování si však autor nevybírá podle jeho relevance v historiografickém diskurzu. To, co jej primárně zajímá, jsou někdy téměř nepostřehnutelné mechanismy a konotace, které dané historické či společenské momenty utváří či obklopují. Nebo obráceně zkoumá dané mechanismy a konotace jako následky iniciačního, spouštěcího momentu, ve kterém nastává historický či společenský pohyb. Jazyk, kterým Pfeiffer vykládá eklektické příběhy vlastního uvažování, je abstraktní a často svébytně symbolický. Jeho základem však neustále zůstává lidské měřítko, které autor převádí jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu. Jan Pfeiffer je vítěz Essl Art Award CEE 2009.
Thank You for Throwing Me Out
A large-format print of a chessboard drawing covered with scattered objects, as mute witnesses to a dramatic play just ended, with straw bales placed around. This is the basic outline of Pfeiffer’s installation which, on the first plane, points to the symbolic meaning of play as a meeting and a match of opposing forces inside a defined space. The chessboard itself has traditionally symbolized the alternate influence of all basic dualities and complementarities in the world of phenomena: negative and positive, night and day, male and female elements, time and space, as well as the movement of life fluctuating between good and evil or happiness and unhappiness. Pfeiffer also appropriates some of the hermetic symbols, always doing so in a deliberately arbitrary way, thereby undermining the gravity of the conflict and relativizing its implications for both parties involved. It is as if these noble, symbolically loaded props were put into the hands of someone who barely realizes their true meaning. Someone like a child who is only becoming acquainted with the usual function of the thing. Against a banal backdrop, surrounded by straw bales, this person makes a number of errors and infringements of the rules. And perhaps because the person misses many things, their actions are liberating.
Jan Pfeiffer
* 1984 in Praha, he lives and works: Praha
Jan Pfeiffer is a graduate of Jiří Příhoda’s Studio of Monumental Work at the Academy of Fine Arts in Prague (2006-2011). Pfeiffer shows confident activity across various media; he likes to indulge in video, photography, animation and drawing. In Pfeiffer’s works, analytic melancholy concerning historical, political or socio-cultural phenomena is wedded to sincere fascination with mythological and religious symbolism. However, the author doesn’t choose the material to be processed based on its relevance in historiographical discourse. He is primarily interested in sometimes almost imperceptible mechanisms and connotations that create or surround historical or social moments. Alternatively, he examines the mechanisms and connotations as consequences of the initiating, triggering moment of a historical or social movement. The language used by Pfeiffer to interpret the eclectic stories of his own thinking is abstract and often uniquely symbolic. However, its basis remains the human scale, translated by the author into both his own individual works and gallery contexts.
● Trojhalí Karolina