Janek Rous

Toto je tedy ten střed světa, odkud je stejně daleko na všechny strany

Každý z nás si nejspíš v dětství představoval, co bude dělat v dospělosti, živil nějaký sen a doufal, že se jednou naplní. Ve školních dotaznících, tážících se, jakou práci bychom chtěli v budoucnu vykonávat, se to hemžilo různými profesemi, od těch všedních jako je lékař, učitel či řidič kamionu, přes ty méně obvyklé typu popeláře nebo lupiče-gentlemana, až po ty fakticky nedostižné jako kosmonaut či pirát na lodi. Současný svět žije přítomností a inklinuje k snadno dostupným „instantním“ řešením. Potřeba projektovat sebe sama v budoucnosti však jako jedna ze základních premis „pokroku“ z lidí stále nevyprchala. A to i přesto, že se v průběhu života většina z nás ocitá zcela mimo trajektorii vlastních plánů. Někomu se podaří k vlastní spokojenosti realizovat v něčem jiném, někdo vůbec neuspěje, byť to ale v žádném případě nemusí znamenat místo na společenském dně.

Na tento zpravidla potlačovaný rozpor mezi tím, co jsme chtěli nebo stále chceme dělat, a co skutečně děláme (zdaleka ne jen ve smyslu obživy), nám dává vzpomenout projekt Janka Rouse, v němž se přibližně dvacítka aktérů odrážející co možná nejpestřejší společenskou škálu snaží popsat svůj „osobní příběh“. Protože v něm ale všichni mluví současně a kamera i mikrofon, plující volně v prostoru, vždy zachycují jen útržky monologů, vzniká jakýsi kaleidoskop narativů, jehož smyslem není ani tak vylíčení konkrétních lidských osudů, natož dokumentární vztažnost, jako spíše aktivace vědomí každého z diváků a revize jejich vlastních tužeb a záměrů. Jsou tedy tyto tužby ještě stále aktuální? Dokážete si představit, že byste je třeba i s podporou Vašeho okolí přece jen realizovali? Nebo byl ten, kdo je kdysi živil, někdo úplně jiný a Vy jste dnes mnohem více nadšení pro jinou věc?

This is the centre of the world, with the same distance to all sides
As a child, each of us probably imagined what he or she would do in adulthood and dreamed a dream, hoping that one day it would come true. School questionnaires asking about the kind of work we would like to do in the future were teeming with a variety of professions, from the mundane, such as a doctor, teacher or truck driver, to the less common, such as a dustman or robber-gentleman, to those actually unattainable, such as an astronaut or a maritime pirate. The current world is passionate about the present and tends to require readily available “instant” solutions. However, the need to project ourselves into the future, as one of the basic premises of “progress”, still hasn’t dissipated in people – despite the fact that in the course of our lives most of us find themselves completely out of the path of our own plans. Some manage, to their own satisfaction, to make use of their potential doing something else, some don’t succeed at all, but that doesn’t necessarily mean they end up at the social bottom. This, usually repressed, discrepancy between what we wanted or still want to do and what we actually do (by far not only in terms of livelihood) is dealt with by Janek Rous’s project, in which less than twenty participants, reflecting the most varied social scale possible, attempt to describe their “personal story”. However, as all of them talk at the same time, and both the camera and the microphone, floating freely in space, always depict only fragments of monologues, what is created is a kind of kaleidoscope of narratives whose purpose is not so much a description of individual human lives, let alone a documentary relatedness, but rather an activation of each spectator’s consciousness and an examination of their own desires and intentions. Are these desires still valid? Can you imagine that you could implement them, even with the support of people around you? Or was the person who once kept those hopes alive someone else, and do you now have much more enthusiasm for something else?
● Ostravská muzeum