Jazoo Yang

Ukradený čas
(umělá pryskyřice, nalezené předměty)

Ústředním bodem projektu Jazoo Yang je téma paměti a regenerace. Autorka se jako flaneur prochází městem a sbírá drobné efemérní předměty, které ji zkřížily cestu. Její výběr zpravidla nepodléhá jasnějším pravidlům a nálezy tak představují poměrně diverzifikovaný urbánní materiál, od běžného smetí až třeba po úlomky stavební suti. Tyto předměty pak zalévá do transparentních cihel a v podobě drobných improvizovaných stavbiček (pomníků) je vrací zpět do veřejného prostoru. Ty jsou v něm sice po nějakou fyzicky přítomné, zároveň ale svojí křehkou povahou implikují motiv mizení. Více než jako symbolické pokusy o znovuobnovení identity je proto třeba tyto zásahy vnímat jako svědky nevyhnutelné cirkulace a obměny místa, a tedy i jako připomínku neustále generovaných ztrát.
Instalace Ukradený čas však sleduje i jiné významové linie. Předně tématizuje, jakým způsobem v dnešní hypermoderní době splývá potřeba být s potřebou mít. A s tím souvisí i to, do jaké míry je naše rozhodování determinováno prostředím, v němž se vyskytujeme, a zdali není jakákoli sanace veřejného prostoru jen výrazem stupňující se potřeby vlastnit či kontrolovat.

Jazoo Yang
* 1979, Gwangju, žije a pracuje v Berlíně
Ve své práci se Jazoo Yang zaobírá tématem paměti a osamění, jakožto jedním z průvodních rysů vysoce rozvinutých sociálních struktur současné hypermoderní společnosti. Její výstupy mají obvykle podobu obrazů, objektů či instalací, které sestávají z drobných fragmentů a stop městského života zachráněných před nevyhnutelným zánikem. Ukazují, jakým způsobem se minulost, přítomnost a budoucnost kondenzují v prosté materialitě a zároveň, jakožto amalgám nespojitého, vzdáleného či ignorovaného, slouží coby metafora překonání stávajícího odcizení.
Stolen Time
The focus of Jazoo Yang’s project is the theme of memory and regeneration. The artist walks through the city like a flaneur, collecting small ephemeral objects that have crossed her path. Her selection is usually not subject to clearer rules, and the findings thus represent relatively diversified urban material, from ordinary rubbish to fragments of rubble. She then encapsulates these objects into transparent bricks, returning them, in the form of small improvised buildings (monuments), to the public space. Although they are physically present in it for some time, they also imply the motif of disappearing. Rather than as symbolic attempts to restore identity, these interventions should be seen as witnesses of the inevitable circulation and variation of the place, and thus as a reminder of the constantly generated losses. The Stolen Time installation also follows other lines of meaning. First, it thematises how the need to be merges with the need to have in today’s hypermodern times. This is also related to the question of how much our decision-making is determined by the environment in which we find ourselves and whether any remediation of public space is merely an expression of the escalating control and repression of the contemporary world.
Jazoo Yang
* 1979 in Gwangju, lives and works in Berlin
In her work, Jazoo Yang deals with the theme of memory and loneliness, as one of the accompanying features of the highly developed social structures of contemporary hypermodern society. Her output usually takes the form of paintings, objects or installations that consist of small fragments and traces of urban life saved from the inevitable demise. They show how the past, present and future condense in simple materiality and, as an amalgam of the discontinuous, distant or ignored, they serve as a metaphor for overcoming the existing alienation.
● Farská zahrada