Julia Gryboś & Barbora Zentková

Potential Causes of Afternoon Tiredness
(mixed media, performance)

Julia Gryboś a Barbora Zentková se prezentují projektem, ve kterém využívají součinnosti obrazové a zvukové informace k navození intenzivnějšího prožitku místa a času. Jejím prostřednictvím však zároveň dovolují vyniknout některým z charakteristických rysů dnešní společnosti, zvláště pocitu všeobecného vyčerpání, který pozvolna roste a sílí napříč různým sociálním skupinám.
Pro tento účel si autorky vybírají jeden z dlouhodobě nevyužívaných domů v centru Ostravy, do kterého situují jednorázovou hudební performance. V té má čtveřice najatých hudebníků za úkol opakovaně přehrávat a variovat motiv inspirovaný skladbou Dancing in the Dark od Bruce Springsteena, a to po tak dlouhou dobu, až se do jejich přednesu a celkového způsobu vystupování začnou vkrádat stopy únavy, které nakonec přerostou ve vyčerpání (jímž se také celá performance fakticky končí). Únavu logicky pociťují i diváci, kteří se zde rozhodli strávit čas. A s únavou, jakožto ústředním motivem celé akce, koresponduje i text zvolené skladby, kterou autor údajně napsal za jedinou noc pod tlakem nahrávací společnosti. Popová skladba je zde tak dovedně využita jako symbol vyhrocené modernizace, v níž je čas sevřený principem naléhavosti a neodkladnosti, zároveň ale implikuje i revoltu vůči těmto mechanismům.
Samotnou performancí se celý proces nekončí. Jako připomínka odeznělé události na místě zůstávají objekty, které sloužily během vystoupení jako zázemí a pódia pro hudebníky, a které současně svým tvaroslovím odkazují k funkčnímu mobiliáři obvykle používanému v prodejních prostorách jako je tento. Fyzická i duševní únava hudebníků a jejich posluchačů nyní logicky ustupuje do pozadí, motiv vyčerpanosti ale zůstává, neboť jej jako štafetu přebírá samotný prostor prodejny, do něhož lze nahlédnout jen zvenčí skrze prázdné okenní výlohy.

Julia Gryboś
*1988 Opole, žije a pracuje v Brně
Barbora Zentková
*1986 Martin, žije a pracuje v Brně
Julia Gryboś a Barbora Zentková jsou absolventky Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Malba II Františka Kowolowského a Jiří Kuděly (2008–2011) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliéru Malířství II Luďka Rathouského a Jiřího Franty (2011–2014). Ačkoli se na začátku spolupráce tvorba Julie Gryboś a Barbory Zentkové rozbíhala různými směry, vždy je podmiňovalo médium malby. Zejména v posledních letech jejich interdisciplinární přístup nabývá charakter audiovizuálních environmentů, jejichž prostřednictvím artikulují téma synestezie nebo součinnosti obrazu a hudby využívají k intenzivnějšímu prožívání místa a času. Významně zastoupeno je v jejich tvorbě rovněž téma transkripce, převedení jedné formy či média do média jiného, přičemž je důležité, že výsledný, nezřídka abstraktní projev, má svůj původní základ v realitě. Společně autorky tvoří od roku 2008. V letech 2013-2017 vedly brněnskou Galerii Tvar. Julia Gryboś a Barbora Zentková jsou laureátkami Ceny Oskára Čepana (2016).
Potential Causes of Afternoon Tiredness
Julia Gryboś and Barbora Zentková present their work with a project in which they use the coaction of video and audio information to create a more intense experience of space and time, while pointing to some of the characteristic features of today’s society, especially the feeling of general exhaustion that is gradually growing and getting stronger across different social groups. For this purpose, the artists chose one of the long unused houses in the centre of Ostrava in which they have placed a one-time musical performance. There, the four hired musicians are tasked with repeating and varying a motif inspired by Bruce Springsteen’s “Dancing in the Dark” until signs of tiredness start creeping into their interpretation and overall way of performing that eventually grow into exhaustion (which actually ends the performance). Logically, tiredness is also felt by the audience who have decided to spend time there. And tiredness, as the central motif of the whole event, also corresponds with the lyrics of the chosen song, which the songwriter allegedly wrote during one night under pressure from his record company. The pop song is skilfully used here as a symbol of acute modernisation, in which time is gripped by the principle of urgency and exigency, but simultaneously implies a revolt against these mechanisms. However, the entire process does not end with the performance itself. The objects that served as a backstage area and stages for the musicians during the performance and whose morphology simultaneously refers to functional furnishings commonly used in sales areas such as this remain in the place as a reminder of the past event. The physical and mental tiredness of the musicians and their listeners is now logically eclipsed, but the motif of exhaustion remains, being picked up like a baton by the shop itself, which can only be looked into from outside through the empty shop windows.
Julia Gryboś
*1988 in Opole, Poland, lives and works in Brno
Barbora Zentková
*1986 in Martin, Slovakia, lives and works in Brno
Julia Gryboś and Barbora Zentková are graduates of František Kowolowski and Jiří Kuděla’s Painting Studio 2 at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2008–2011) and of Luděk Rathouský and Jiří Franta’s Painting Studio 2 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2011–2014). Although the work of Julia Gryboś and Barbora Zentková took different directions at the beginning of their collaboration, it has always been conditioned by the medium of painting. Especially in recent years, their interdisciplinary approach has taken on the character of audiovisual environments through which they articulate the theme of synaesthesia or use the coaction of painting and music to intensify the experience of space and time. The theme of transcription, i.e. transferring one form or medium into another medium, is also strongly represented in their work, and it is important that the resulting, often abstract, expression has its original basis in reality. The artists have been working together since 2008. In 2013-2017 they led the Brno’s Tvar Gallery. Julia Gryboś and Barbora Zentková are laureates of the Oskár Čepan Award (2016).
● nebytové prostory na ulici Pivovarská