Juliana Höschlová

Ticho tě neochrání
(mixed media, performance, happening, diskuze)

V autorčině pojetí se železo-betonový skelet budovy, která se nachází na exponovaném místě v centru města, a o kterou jeho italský majitel již několik let nejeví zájem, proměňuje v symbol dílčích selhání společnosti a vadně nastaveného systému. Téma péče a zodpovědnosti, jež prostupuje její tvorbou, přitom artikuluje dvěma zdánlivě protichůdnými způsoby. Na jedné straně podtrhuje „apokalyptické charisma“ skeletu instalací z recyklovaného plastu, který zároveň asociuje obecnější témata ve vztahu k současné environmentální krizi, na druhé straně zde hostí aktivity, jimiž symbolicky vzdoruje systému, jenž namísto podpory zdravých orgánů redukuje živé tělo jen na holou a mrtvou kostru. Uprostřed scénografie, která spíše obnažuje, než zakrývá existenciální tíži domu, se tak mohou uskutečnit první krůčky vedoucí k možné nápravě místa, ať už mají podobu karaoke performance s výběrem populárních skladeb šitých na míru prostoru, společného přenocování následovaného zvuky ambientního vymítání za rozbřesku, debaty na téma využití prázdných domů či koncertních vystoupení.
Název projektu je inspirován stejnojmennou knihou americké básnířky, spisovatelky a aktivistky Audre Lorde (1934–1992).

Juliana Höschlová
* 1987, Praha, žije a pracuje v Praze
Juliana Höschlová je absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Malířství II Vladimíra Skrepla (2006-2011) a postgraduálního studia Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2012-2013). Ve své tvorbě se intenzivně zabývá možnostmi využití plastového materiálu – konkrétně pracuje s igelitovými taškami, jakožto symbolem chodící reklamy a konzumní společnosti. Zkoumá jeho limity i potenciál recyklace. (What Remains, 2017, LDPD Ride, 2018). Porovnává a kombinuje ho s jinými přírodními materiály a sleduje jejich vzájemný vztah: konflikt, kontrast či jednotu (How FA Will You Go?, 2018). Svoji tvorbu rozděluje do dílčích kapitol tak, jak uvedená témata zpracovává osobně. Momentálně se věnuje tématu péče a starostlivosti skrze projekty ve veřejném prostoru, kde často pracuje s opuštěnými budovami (Zig Zag in a Land You Will Honor, Gersonův zázrak, Music Album for Broken Buildings). Autorka je laureátkou ceny NG 333. Je spoluzakladatelkou projektu Návštěva, který je zaměřený na prezentaci video-artu s potenciálem kritického myšlení. V roce 2010 realizovala projekt mapující Tchaj-pejskou současnou uměleckou scénu Field (Políčko).
Silence won’t protect you
In the artist’s concept, the iron-concrete skeleton of a building which is located in an exposed location in the city centre and which its Italian owner has not shown interest in for several years is transformed into a symbol of partial failures of society and a defectively set system. The theme of care and responsibility that permeates her work is articulated in two seemingly contradictory ways. On the one hand, it underlines the “apocalyptic charisma” of the skeleton by a recycled plastic installation that also associates more general themes in relation to the current environmental crisis; on the other hand, it hosts activities to symbolically resist a system that reduces the living body to a bare and dead skeleton instead of supporting healthy organs. In the midst of scenography that exposes rather than obscures the existential burden of the house, the first steps can be taken to remedy the place, whether in the form of a karaoke performance with a selection of popular songs tailored to the space, a joint overnight stay followed by the sounds of ambient exorcism at dawn, a debate on the use of empty houses or concert performances The title of the project is inspired by the book of the same name by the American poet, writer and activist Audre Lorde (1934–1992).
Juliana Höschlová
* 1987 in Prague, lives and works in Prague
Juliana Höschlová graduated from Vladimír Skrepl’s Painting Studio 2 at the Academy of Fine Arts in Prague (2006–2011) and completed postgraduate study of Visual Communication at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (2012–2013). In her work, she intensively deals with the possibilities of plastic material – specifically, she works with plastic bags as a symbol of walking advertising and consumer society. She examines its limits and recycling potential (What Remains, 2017; LDPD Ride, 2018). She compares and combines it with other natural materials, observing their mutual relationship: conflict, contrast or unity (How FA Will You Go?, 2018). She divides her work into individual chapters based on how she personally treats these topics. She currently focuses on the theme of care and solicitude through projects in public space, where she often works with abandoned buildings (Zig Zag in a Land You Will Honour, The Gerson Miracle, Music Album for Broken Buildings). She is a laureate of the NG 333. In 2010 she completed the Field project, mapping Taipei’s contemporary art scene.
● skelet domu Casa sul Fiume, ul. Biskupská, Havlíčkovo nábřeží