Kateřina Burgertová & Eliška Fialová

Stojí s pěstí
(nástěnná malba)

Forma i technika obrazu, situovaného do jednoho z průchodů v centru města, mohou odkazovat k hojnému používání zvolených technik v umělecké výzdobě veřejného prostoru v době socialistického realismu a normalizace. Tato práce však není primárně ani pokusem o parafrázi, ani snahou o využití přitažlivého efektu retra. Obě autorky se dlouhodobě věnují malbě a řemeslné zvládnutí média a jeho následné vědomé využívání je jednou z hlavních rovin jejich práce. Snahou autorek je proto – kromě jiného – i navrátit tyto pozapomenuté technologie do veřejného prostoru v nových souvislostech.
Název práce odkazuje ke jménu hlavní ženské hrdinky amerického filmu Tanec s vlky (1990). Obě autorky vyrůstaly v 90. letech minulého století, v době, která se nám skrze kulturní odkazy může jevit jako bezproblémová a plná nadějí. Tedy alespoň viděno okem televize, jež nás po škole obohacovala o množství amerických filmů a seriálů. Rasismus neexistuje, nebo na něj alespoň panuje společný zamítavý názor, muži a ženy jsou si rovni, můžeme cestovat, studovat a snít o lepší budoucnosti… Bylo tomu tak ale doopravdy? Viděno perspektivou současné společenské situace, máme důvody pochybovat.
Ústředním motivem obrazu je malířka, pracující na plátně, znázorňujícím tovární dělnici, která maluje ciferník nových hodin. Jedná se o portrét babičky jedné z autorek a v kontextu obrazu i o symbol napětí a nekonečného čekání až všechny bolesti světa budou vyřešeny. Situace taktéž odkazuje k současnému problematizování hodnoty lidské práce, k němuž dochází mimo jiné také na umělecké scéně. Zvolení figury malířky je přirozenou volbou a přiznáním autorek, jež zpracovávaná témata nahlížejí z vlastní (tedy jak jinak než omezené) perspektivy. Samy vnášejí pochybnost, je malování opravdu práce? Komu může být prospěšné? Hranice mezi ironií a smrtelnou vážností je tenká. Moment neudržitelné balance však může být jedinou možnou odpovědí.
Součástí inventáře ateliéru, v němž se výjev odehrává, je batole hrající si s nádobím, převrhnutá taška s rozsypanými bramborami, portrét Kevina Costnera z filmu Osobní strážce, zaťatá pěst, vyšitá červenou nití, ženské ruce, myjící talíř atd.… Kompozice překypuje množstvím kulturních i osobních odkazů a symbolů.
Současná společenská témata v této mozaice jsou zpracována vědomě srozumitelně až polopaticky. Nejedná se však o projev nedůvěry k publiku. Naopak. Autorky si uvědomují liknavou pozici vlastního počínání v rámci rychle se měnících trendů a společenských zvratů. Věrny vlastnímu naturelu upřímně hledají souvislosti v rámci zvoleného tématu a osobní rovinu prolínají s rovinou obecnou.
Co už může být naivnější, než zaťatá lidská pěst hrozící revolucí vesmírnému řádu? Člověk a jeho nekonečné pachtění pod tíhou neodvratně se blížící katastrofy, kterou v tomto obraze symbolizují mohutně kouřící tovární komíny, mísící svůj kouř s šíleným rytmem van Goghovy noční oblohy. Autorky nezamýšlejí touto prací apelovat na veřejnost, ani se nevysmívají tématům, která rezonují současnou kulturní scénou. Glosují však svou pozici umělkyň-žen-matek v době plné změn a požadavků, které nenechávají nikoho z nás klidnými.

Eliška Fialová
*1988 v Českých Budějovicích, žije a pracuje v Praze
eliskaafialova.blogspot.com
Eliška Fialová absolvovala Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliér Malířství 2 Luďka Rathouského (2007–13). Věnuje se především mediu malby. Ve svých pracech se opakovaně obrací k náhledům do různých historických epoch a jejich formám uměleckého vyjádření a staví je vedle sebe s reflexemi současných společenských jevů. Její obrazový jazyk si vypůjčuje figurativní i abstraktní prvky a sebezpytně přemýšlí nad rolí rozličných znaků a obrazů v našich životech.
Kateřina Burgertová
*1986 v Ostravě, žije a pracuje v Praze
burgertkaterina.blogspot.com
Kateřina Burgertová absolvovala Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliér Malířství 3 Petra Kvíčaly (2006–2012). Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na uplatnění figurálních motivů v kresbě a malbě. Pracuje s využitím svébytného symbolického jazyka. V současné práci vychází ze syntézy realistické a imaginativní malby, průzkumu vnitřních postupů v malbě a jejich uplatnění při reflektování osobních i sociálních témat. Spolupráce Kateřiny Burgertové a Elišky Fialové se odvíjí od jejich společných témat, jimiž jsou mateřství, ženská práce, sociální solidarita, osobní spiritualita a také malířství a řemeslo. Součástí jejich komunikace je dlouhodobá korespondence, z níž vycházejí i politické motivy jejich tvorby.
Stands With A Fist
Both the form and technique of a painting situated in one of the passages in the city centre may refer to the abundant use of selected techniques in the artistic decoration of public space in the period of socialist realism and normalisation. This work, however, is not primarily an attempt to paraphrase or use the attractive effect of the retro. Both artists have long pursued painting, and both craftsmanship of the medium and its subsequent conscious use are among the main levels of their work. Therefore, their aim is, inter alia, to return these forgotten technologies to the public space in a new context. The title of the work refers to the name of the female protagonist of the American film Dances with Wolves (1990). Both artists grew up in the 1990s, at a time which, through cultural references, may seem trouble-free and full of hope. At least seen from the perspective of television which enriched us with a number of American films and series after school. Racism does not exist, or at least there is a common negative view of it, men and women are equal, we can travel, study and dream of a better future … But was it really like that? Seen from the perspective of the current social situation, we have reasons to doubt. The central motif of the painting is a painter working on a canvas that depicts a factory worker painting a clock face on a new clock. It is a portrait of the grandmother of one of the artists and, in the context of the painting, a symbol of tension and endless waiting until all the pains of the world are resolved. The situation also refers to the current questioning of the value of human labour, which also occurs on the art scene. The selection of the painter’s figure is a natural choice and confession of the artists, who look at the themes from their own (i.e. naturally limited) perspective. They themselves raise doubts: is painting really work? Who can it be beneficial for? The line between irony and deadly seriousness is thin. However, the moment of unsustainable balance may be the only possible answer. The inventory of the studio in which the scene is placed includes a toddler playing with dishes, an overturned bag with spilled potatoes, a portrait of Kevin Costner from The Bodyguard, a clenched fist embroidered in red thread, female hands washing a plate, etc. The composition is full of both cultural and personal references and symbols. Contemporary social topics in this mosaic are treated in a consciously comprehensible, perhaps dumbed down way. However, this is not a distrust of the audience. On the contrary, the artists realise the delicate position of their own actions in the context of rapidly changing trends and social upheavals. Faithful to their own nature, they sincerely seek connections within the chosen theme, blending the personal with the general. Indeed, what could be more naive than a clenched human fist threatening the cosmic order with revolution? Human beings and their endless toil under the weight of an inevitably approaching catastrophe, symbolised in this picture by the massively smoking smokestacks, mixing their smoke with the mad rhythm of van Gogh’s night sky. The artists do not intend to appeal to the public with this work, nor do they mock themes that resonate with the contemporary cultural scene. However, they comment on their position as artists-women-mothers at a time full of changes and demands that leave none of us calm. Eliška Fialová born 1988 in České Budějovice, lives and works in Prague Eliška Fialová graduated from Luděk Rathouský’s Painting Studio 2 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2007–2013). She mainly focuses on the medium of painting. In her work, she has repeatedly returned to insights into various historical epochs and their forms of artistic expression, putting them side by side with reflections of contemporary social phenomena. Borrowing both figurative and abstract elements, her pictorial language contemplates the role of different characters and images in our lives. Kateřina Burgertová born 1986 in Ostrava, lives and works in Prague Kateřina Burgertová graduated from Petr Kvíčala’s Painting Studio 3 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2006–2012). In her work, she has long focused on the application of figural motifs in drawing and painting. She works with the use of a distinctive symbolic language. Her present work is based on the synthesis of realistic and imaginative painting, exploration of inner procedures in painting and their application in reflecting both personal and social issues. The collaboration between Kateřina Burgertová and Eliška Fialová is based on their common themes, which are motherhood, women’s work, social solidarity, personal spirituality, painting and craft. Their communication includes long-term correspondence, which is also the basis of the political motives of their creation.