Kateřina Hlahůlková

Vidět a nebýt viděn

Vylidnění centra Ostravy je aktuálně hojně diskutovaným problémem. Prázdné obchodní plochy a kanceláře působí na těch pár jedinců, náhodně se objevujících v centru, ještě více jako urbanistické vakuum. Na jedné z nedávných veřejných diskuzí o současném stavu centra se primátor města vyjádřil, že by pomohla přeměna těchto prázdných prostor na byty. Využitím banálního, téměř nevnímatelného vstupu, s tímto problémem pracuji. V České republice – na rozdíl třeba od protestantské části Evropy – patří k znakům obydleného místa záclony v oknech. Záclony zde plní několik účelů – chrání obyvatele domu před oslepujícími slunečními paprsky a vysokou teplotou v místnostech. Slouží ale také jako izolační prvek od okolního světa a zajišťují potřebné soukromí. V mém projektu s touto konvencí pracuji a instaluji záclony do oken nevyužívaných budov v centru města. Svojí přítomností zabraňují kolemjdoucím nahlížet do bezútěšné nicoty obchodů. Tím, že je ale namísto zevnitř věším z vnějšku oken, dociluji i převrácení prostorových vztahů, ulici tak propůjčuji jeden ze základních rysů intimity domova.

Seeing and being seen
The depopulation of Ostrava’s centre is currently a widely discussed issue. Empty retail space and offices have an impact more like an urban vacuum on those few individuals accidentally appearing in the centre. In one of the recent public debates about the current state of the centre, the Lord Mayor said that what would help is the transformation of the empty space into flats. Using a banal, almost unperceivable entry, I deal with the problem. In the Czech Republic – in contrast to the Protestant parts of Europe – inhabited places are characterized, among other things, by curtains in windows. Curtains fulfil several purposes – they protect the residents from the blinding sunlight and high temperature in the rooms. But they also serve as an insulating element from the outside world, providing the necessary privacy. In my project, I work with this convention, installing curtains in the windows of abandoned buildings in the town centre. Their presence prevents passers-by from inspecting the bleak nothingness of shops. However, by hanging them outside rather than inside, I also turn over spatial relations, giving the street one of the basic features of domestic intimacy.
● ulice Antonína Macka