Lenka Klodová

Byla jsem tu

Striktně vzato, má projekt Byla jsem tu charakter osobní retrospektivy. Na celkem jednadvaceti lokalitách ostravského veřejného prostoru uskutečnila autorka výlep ísamolepek s informací o tom, že se někdy v minulosti na daném místě vyskytovala nahá.  V projektu nehraje roli, zda-li tak činila v rámci svých performativních vystoupení či zda-li tento stav přinesly prosté životní situace jako je návštěva lékaře či lázní. Smyslem je pouze vyznačit teritorium stejně efemérní nebo jen o málo efemérnější než je popisovaná událost sama. I proto není vůbec jisté, zda-li tyto nálepky dokážou upoutat něčí pozornost. Jestliže se tak ale stane, jejich adresát může být vystaven závanu intimity, kterou běžně ve veřejném prostoru nezakouší.

Lenka Klodová
* 1969 Opava, žije a pracuje v Praze a Brně
Lenka Klodová je absolventka Pedagogické fakulty OU v Ostravě (1987-1990) a VŠUP v Praze, Ateliéru designu Otakara Diblíka a Ateliéru sochařství Kurta Gebauera (1990-1997). Doktorandské studium v oboru volné a užité umění absolvovala taktéž na VŠUP v Praze (2002-2005). Klodová je všestranná intermediální umělkyně, jejíž práce zahrnuje jak fotografie, sochy či objekty, tak body-art, performance nebo happening. Ve své tvorbě pracuje téměř výhradně s ženským elementem. Nevyhýbá se ani tématům společností tabuizovaným, ať již jde o ženskou tělesnost, erotické touhy, porno pro ženy či některé aspekty mateřství/rodičovství. Mnohé její práce vycházejí přímo (či nepřímo) z její vlastní mateřské zkušenosti. Nebojí se – obvykle s osobitou nadsázkou – vizualizovat neortodoxní náhledy na ženskou krásu či ženskou roli ve společnosti. Klodová je členka umělecké skupiny Matky a otcové (od roku 2001). V současnosti vede Ateliér tělového designu na FaVU VUT v Brně.
I Was Here
Strictly speaking, the I Was Here project is in the nature of a personal retrospective. The author placed stickers in 21 locations in Ostrava’s public spaces, saying that she was naked there in the past. It is not important in the project whether she did so as part of her performances or whether it was due to common life situations such as seeing a doctor or visiting a spa. The point is only to mark the territory as equally ephemeral or just a little more ephemeral than the described event itself. That is also why it is not at all certain whether these stickers can attract someone’s attention. But if it happens, their addressee may be exposed to a whiff of intimacy they don’t normally experience in public space.
Lenka Klodová
* 1969 in Opava, she lives and works: Praha, Brno
Lenka Klodová is a graduate of the Faculty of Education, University of Ostrava (1987–1990), and Otakar Diblík’s Design Studio and Kurt Gebauer’s Sculpture Studio (1990–1997) at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She completed doctoral studies in Free and Applied Arts at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague as well (2002–2005). Klodová is a versatile intermedia artist whose work includes photographs, sculptures or objects, as well as body art, performance and happenings. In her work, she almost exclusively uses the female element. She doesn’t avoid themes tabooed by society, whether it is a woman’s physicality, erotic desires, porn for women or certain aspects of motherhood/parenthood. Many of her works are based directly (or indirectly) on her own mother’s experience. She is not afraid to visualize – usually with a distinctive exaggeration – unorthodox views on feminine beauty and a woman’s role in society. Klodová is a member of the Matky a otcové art group (since 2001). At present she is head of the Body Design Studio at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology.
● různé lokace