Markéta Magidová

Rodina
(ocel, lak)

Navzdory lekci modernismu, jež k němu přitáhl pozornost jakožto k významnému zdroji inspirace, je dětský výtvarný projev ve společnosti i nadále vnímán spíše jako nevážná hra či jako nedokonalé vyjádření, které se ještě musí dále kultivovat a interpretovat, aby se mohlo stát uměním. Ve srovnání s ním přitom nutně nezaostává a z hlediska odvahy či autenticity má nad ním leckdy dokonce navrch, protože nezatížená dětská percepce se snáze vyhýbá stereotypům.

Dílo, které Markéta Magidová prezentuje, obvyklé kvalitativní soudy obrací a dětskou kresbu staví na piedestal náležející „správnému“ umění. Dětská kresba, nedotčená výtvarnými konvencemi, reflektuje gesto, vztah, emoci i subjektivní, svobodné a imaginativní vidění světa. 

Z archivu dětských kreseb, které autorka měla k dispozici od svých tříletých dcer, byl vybrán výjev rodiny, téma, které kreslí každé dítě a každé ho uchopí po svém. Kresba je následně adaptována na trojrozměrnou realizaci a převedena do sochařské reprezentace vhodné do veřejného prostoru. Svojí velikostí, materiálem i umístěním zdůrazňuje závažnost a význam každého tahu. Z několika rychlých čar, které by ve většině případů skončily v koši jako nepořádek, se stává nadživotní socha. 

Barevné řešení soch je voleno s ohledem na letní a podzimní klima, prohozeny jsou však „typické“ barvy pro daný gender, jímž se formuje estetické vnímání dětí – tatínek je růžový, zatímco maminka zelená.  Skrze tyto drobné i větší posuny se pro diváky otevírá nová perspektiva pohledu na to, co může znamenat umění, jak otevírat naši imaginaci a překonávat stereotypy.

 

Markéta Magidová
*1984 v Praze, žije a pracuje v Praze
http://marketamagidova.com


Markéta Magidová absolvovala studia na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér reklamní fotografie (2004-2007), Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Teorie a dějiny designu a nových médií (2007-2009) a Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér video Jespera Alvaera, Martina Zeta a Jiří Ptáčka (2009-2011). V současné době je doktorandkou Filosofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, obor Estetika. Magidová je intermediální umělkyně pracující především s animovaným filmem, sochou a digitálními obrazy. Zabývá se genderovými stereotypy, reflexí historických reprezentací i fiktivních či mytologických postav, akcentuje prostor imaginace a zviditelňuje způsoby konstruování smyšleného světa. Její tvorba byla představena na řadě světových filmových festivalů (Annecy, BIAF, SLIFF, Filmfest Dresden, RIFF atd), v evropských i českých galeriích. Vydala tři autorské knihy, je spolueditorkou (s Ondřejem Buddeusem) antologie Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1945–2015. Působí také jako teoretička umění a pedagožka na Pedf UK. Publikovala odborné studie, kapitoly v knihách i umělecké kritiky.

Family
Despite the lesson of modernism, which attracted attention as an important source of inspiration, children’s artistic expression continues to be perceived by people as rather non-serious play or as an imperfect expression that still needs to be further cultivated and interpreted in order to become art. In comparison with art, it doesn’t necessarily lag behind, and in terms of courage or authenticity, it sometimes even has the upper hand, because unencumbered children’s perception finds it easier to avoid stereotypes. The work presented by Markéta Magidová reverses the usual qualitative judgments and puts children’s drawing on a pedestal belonging to the “right” art. Untouched by artistic conventions, children’s drawing reflects a gesture, a relationship, an emotion, as well as subjective, free and imaginative perception of the world. The family scene was chosen from the archive of children’s drawings that the author had from her three-year-old daughters, a theme drawn by every child, conceived in a different way by each individual. The drawing is then adapted for the three-dimensional form and transferred to a sculptural representation suitable for public space. With its size, material and location, it emphasises the seriousness and importance of each stroke. A few quick lines, which in most cases would end up in a bin as rubbish, become a life-size sculpture. The colour scheme of the sculptures is chosen with regard to the summer and autumn climate, but the “typical” gender colours, shaping children’s aesthetic perception, are reversed – the father is pink, while the mother is green. Through these small and large shifts, a new perspective opens up for the audience to look at what art can mean, and how to open our imagination and overcome stereotypes.
Markéta Magidová
born 1984 in Prague, lives and works in Prague
Markéta Magidová graduated from the Advertising Photography Studio, Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín (2004–2007), the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, majoring in Theory and History of Design and New Media (2007–2009), and Jesper Alvaer’s, Martin Zet’s and Jiří Ptáček’s Video Studio at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2009–2011). She is currently a postgraduate student of aesthetics at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. Magidová is an intermedia artist working mainly with animated film, sculpture and digital paintings. She deals with gender stereotypes and reflection on both historical representations and fictional or mythological characters, emphasising the space of imagination and making ways of constructing a fictional world visible. Her work has been shown at a number of world film festivals (Annecy, BIAF, SLIFF, Filmfest Dresden, RIFF, etc.), and in both European and Czech galleries. She has published three books and is a co-editor (with Ondřej Buddeus) of the anthology Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1945–2015 (Sorting Words. Literature and Conceptual Tendencies 1945–2015). She also works as an art theorist and teacher at the Faculty of Education, Charles University. She has written professional studies, book chapters and art reviews.
● rondel na konci promenády v Komenského sadech
49.85176, 18.28639