Michal Mitro & Eva Jašková

Soft mining
(banner, web, těžící algoritmus)

Autoři v projektu vycházejí z kontextu Ostravska jakožto hornického regionu a konfrontují jej s moderní virtuální těžbou kryptoměn. Přechod od těžby uhlí k těžbě kryptoměn se pro ně stává symptomatickou metaforou. Odráží přesun těžiště ekonomiky z průmyslové výroby do znalostní a informační ekonomiky, z materiální do virtuální a z manuální do automatizované. Projekt Soft mining tak oznamuje přechod ke zdánlivě měkčí postindustriální budoucnosti.

O ekologické stopě zdánlivě čistých kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin…) se začíná s jejich masovým rozšiřováním hovořit čím dál více. Tzv. Crypto-mining, tedy „těžba kryptoměn“ je sice na povrchu “Soft”, ale ve skutečnosti je výraz doslovnější, než je na první pohled zřejmé. Jejich těžba je energeticky značně nákladná a náročnost na výpočetní techniku spolu s energií na udržování nekonečných lánů serverů a pohánění jejich chlazení větráky stoupá. Environmentální dopad kryptoměn tak začíná být nepřehlédnutelný.

Návrh banneru je založen na využití vizuální stránky těžebních zařízení, tj. počítačů s výkonnými specializovanými grafickými procesory. Spotřeba energie a výkonu těchto zařízení je tak vysoká, že vyžadují neustálé a rozsáhlé chlazení. Ventilátory se tak staly vizuálním indexem těžby kryptoměn a zároveň tvoří základ vizuální podoby banneru.

 

 

Michal Mitro (SK)
* 1989 v Prešove, žije a pracuje v Brně
https://www.michalmitro.com


Michal Mitro je vizuální umělec, skladatel a performer, který pracuje s širokou škálou nástrojů a formátů. Jeho umělecká praxe je založena na společenských vědách – psychologii a sociologii. Ve druhém případě se snaží diskutovat a často zpochybňovat status quo „přirozeného“, „normálního“ a „(tradičně) správného“. Zaměřuje se na nuance každodennosti, které právě pro svou všednost a všudypřítomnost nepřitahují naši pozornost, a proto jsou často přehlíženy a mlčky přijímány. Snaží se také zmenšit hranice vzdálenosti mezi publikem a umělcem a usiluje o to, nově definovat proces umělecké tvorby a zpřístupnit jej široké veřejnosti. Michal Mitro je členem projektu STELLA (Somatic Tech Live Lab), který mapuje konvergenci technologií a pohybového umění v zemích V4, a kurátorem ssesi.space online v Brně.

Eva Jašková
* 1990 v Ostravě, žije a pracuje v Brně
Eva Jašková si už není jistá, zda je umělkyní. Po ukončení magisterského studia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze pokračovala svůj nomádský život umělecké postpraxe na Islandu, ve Finsku, Turecku a Arménii, kde se stále více přikláněla k práci s komunitou a částečně vystoupila z institucionálního uměleckého života. Poslední tři roky se věnuje převážně aktivismu a rozvoji občanské společnosti v Arménii. Ve svých instalacích a video performancích se zaměřuje na sociální a ekologické problémy současného světa (člověk v postindustriální krajině, romantické hledání místa k odpočinku v nové divočině, napodobování jiného, mimikrování a hledání nových forem komunikace o stavu ontologického stávání se). Partnery v tomto uměleckém výzkumu jsou jí symbiotické organismy jako lišejníky, kvásek a kombucha. Ve své diplomové práci zkoumala téma ISIS (Islámský stát) prostřednictvím hyperbolického příběhu o invazivních rostlinách a jejich migraci. V čase turbulencí a klimatických krizí však dle jejího přesvědčení není prostor a čas zůstávat v galeriích. Místo pro umění je všude jinde.
Soft mining
Building on the context of the Ostrava region as a mining area, the authors of the project confront it with modern virtual cryptocurrency mining. The transition from coal mining to cryptocurrency mining becomes a symptomatic metaphor for them. It reflects the shift in the focus of the economy from industrial production to the knowledge and information economy, from material to virtual and from manual to automated. The Soft Mining project thus announces the transition to a seemingly softer post-industrial future. The ecological footprint of seemingly pure cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc.) is being talked about more and more with their mass spread. “Crypto mining” is “soft” on the surface, but in reality the term is more literal than it seems at first glance. This mining is very expensive in terms of energy, and the demands on computer technology, together with the energy to maintain endless fields of servers and drive their cooling by fans, are increasing. The environmental impact of cryptocurrencies thus begins to be highly visible. The design of the banner is based on the use of the visual aspect of mining equipment, i.e. computers with powerful specialised graphics processing units. The energy and power consumption of these devices is so high that they require constant and extensive cooling. Having become the visual index of cryptocurrency mining, fans form the basis of the visual aspect of the banner.
Michal Mitro (SK)
born 1989 in Prešov, lives and works in Brno
Michal Mitro is a visual artist, composer and performer who works with a wide range of instruments and formats. His artistic practice is based on social sciences – psychology and sociology. In the latter, he seeks to discuss and often question the status quo of the “natural”, “normal” and “(traditionally) correct”. He focuses on the nuances of the everyday which, precisely because of their ordinariness and ubiquity, don’t attract our attention and are therefore often overlooked and tacitly accepted. He also seeks to reduce the boundaries of distance between the audience and the artist, aiming to redefine the process of artistic creation and make it accessible to the general public. Michal Mitro is a member of the STELLA (Somatic Tech Live Lab) project, which maps the convergence of technology and movement art in the V4 countries, and curator of ssesi.space online in Brno.
Eva Jašková
born 1990 in Ostrava, lives and works in Brno
Eva Jašková is no longer sure if she is an artist. After completing a master’s degree at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, she continued her nomadic life of artistic post-practice in Iceland, Finland, Turkey and Armenia, where she became increasingly inclined to work with the community and partially withdrew from institutional art life. For the last three years, she has been mainly involved in activism and civil society development in Armenia. In her installations and video performances she focuses on social and environmental issues of the contemporary world (people in the post-industrial landscape, romantic search for a place to rest in the new wilderness, imitating the other, mimicry and the search for new forms of communication about the state of ontological becoming). Her partners in this artistic research are symbiotic organisms such as lichens, sourdough and kombucha. In her diploma thesis, she explored ISIS (Islamic State) through a hyperbolic narrative about invasive plants and their migration. It is a story of the plant Impatiens glandulifera personified in a fairy tale – the history of exploring the colonial past and the consequences of human behaviour. However, she believes that in times of turbulence and climate crises there is no space or time to stay in galleries. There is a place for art everywhere else.
● Dolní oblast Vítkovice
49.82118, 18.278