Miroslav Hašek & Tomáš Petermann

Nedoufal jsem, že tě ještě někdy spatřím

Od doby, kdy byla pozdně barokní socha sv. Floriana v roce 2008 znovu navrácena na Masarykovo náměstí, se nikdo výrazněji nepozastavil nad tím, že pozice světce neodpovídá historické situaci a namísto, aby hleděl směrem k někdejší městské radnici, je obrácen do náměstí. Sv. Florian mimoděčně zaujal týž pohled jako socha milicionáře, která jej na začátku šedesátých let minulého století na náměstí vystřídala. Zafungovalo tedy podvědomí infikované nedávnou historickou zkušeností či šlo ze strany města o rafinovaný akt, poukazující na skutečnost, že radnice je už v Ostravě jinde a Florianův pohled by tak měl ukazovat tímto směrem? 

Hašek s Petermannem se snaží alespoň mentálně obnovit historické vazby tím, že soše sv. Floriana nastavují zrcadlo, skrze které může znovu spatřit někdejší budovu municipality (dnešního muzea). A křísí tak i celou řadu pozoruhodných koincidencí, včetně té rodinné, neboť sochu sv. Floriana před jejím znovuosazením restauroval syn autora sochy milicionáře, kvůli níž musela barokní skulptura náměstí opustit. 

Přirozeně, že nejčistší, nejradikálnější a zároveň nejméně spektakulární řešení by bylo otočit sochu na dobu trvání festivalu o sto osmdesát stupňů a po jeho skončení ji opětovně vrátit do stávající polohy. Na to však nemá v Ostravě nikdo odvahu, včetně organizátorů Kukačky.

Miroslav Hašek
* 1988 Duchcov, žije a pracuje v Ústí nad Labem
Miroslav Hašek vystudoval Ateliér digitálních médií u Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (2012) a na této univerzitě také obor Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty (2012), kde nyní působí jako vedoucí katedry. Jeho tvorba citlivě reflektuje otázky současného vizuálního umění. Autor se snaží hledat univerzální pravdu, ale zároveň si uvědomuje nemožnost a utopičnost celého procesu. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou videoart, fotografie, instalace, objekty a kresba. Nebrání se experimentovat s formou, přestože je prvotní idea v jeho tvorbě nadřazena nad formu. Pro obsah hledá nejvhodnější výtvarné médium, které jako nosič informací předává divákovi podstatu díla. V roce 2011 se stal laureátem studentské Ceny EXIT.
Tomáš Petermann
* 1987 Ústí nad Labem, žije a pracuje v Ústí nad Labem
Tomáš Petermann je absolvent oboru Architektura a urbanismus na Fakultě umění a architektury TU Liberec (2013). Po absolvování stáže v ateliéru alternativní skupiny raumlaborberlin se více zaměřuje na městský veřejný prostor a působení jeho obyvatel v něm. V Ústí nad Labem se věnuje instalacím k oživení nálady města a také boji proti nesmyslné zástavbě. Je jedním ze zakládajících členů spolku Veřejný sál Hraničář, kde v současnosti působí.
I Didn’t Think I’d See You Again
Since the late Baroque statue of St Florian was returned to Masaryk Square in 2008, no one has really been surprised that the position of the saint doesn’t correspond to the historical situation and that instead of facing the former town hall he is turned towards the square. St Florian was unwittingly given the same orientation as the statue of a militiaman that replaced him in the square at the beginning of the 1960s. Was it the effect of the subconscious infected by recent historical experience or was it an artful act taken by the city, pointing to the fact that the town hall is located in a different place in Ostrava and that Florian should be pointed in that direction? Hašek and Peterman tried, at least mentally, to restore the historical context by placing a mirror in front of St Florian’s statue in which he can again see the former municipal authority building (currently a museum). This is how they also revive a number of remarkable coincidences, including family connections, because St Florian’s statue was actually restored by the son of the author of the militiaman’s statue that forced the Baroque sculpture out of the square before it could be reinstalled. Naturally, the purest and most radical, yet the least spectacular solution would be to turn the statue 180 degrees for the duration of the festival and then return it back to its current position. But nobody in Ostrava, including the Cuckoo organizers, is brave enough to do it.
Miroslav Hašek
* 1988 in Duchcov, he lives and works: Ústí nad Labem
Miroslav Hašek graduated from the Digital Media Studio led by Michaela Thelenová at the Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyně University, and he also graduated in Art-Education Studies at the Department of Art Culture at the Faculty of Education, Jan Evangelista Purkyně University, where he is now head of the department. His work sensitively reflects the issues of contemporary visual art. The author tries to find universal truth but, at the same time, he realizes the impossibility and utopian nature of the entire process. His means of expression are videoart, photography, installations, objects and drawing. He is not afraid of experimenting with the form, even though the original idea is superior to the form in his work. He searches for the most appropriate art medium for the content to convey, as an information medium, the essence of the work to the audience. In 2011, he won the student EXIT Award.
Tomáš Petermann
* 1987 in Ústí nad Labem, he lives and works: Ústí nad Labem
Tomáš Petermann graduated in Architecture and Urbanism at the Faculty of Art and Architecture, Technical University in Liberec. Having completed a placement in the raumlaborberlin alternative group’s studio, he focuses more on the urban public space and the life of its inhabitants in it. In Ústí nad Labem, he makes installations to revive the mood of the town, fighting against senseless development. He is one of the founding members of the Veřejný sál Hraničář society, where he also currently works.
● Masarykovo náměstí