Nela Ungerová

Pokus o přežití

Cokoliv, co žije, roste, funguje, můžeme určitým způsobem pokládat za zázrak. Květiny jsou schopny se uchytit a přežít na nejpodivnějších místech. Přežijí mnou vybrané květiny, zasazené v hrnečcích, v ulicích Ostravy?

Nela Ungerová

Ačkoli se otázka vlivu urbánního prostředí na psychiku jeho obyvatelů skloňuje zas a znovu bez jednoznačných výsledků, přinejmenším od poválečné éry brutalismu v architektuře existují důkazy o tom, že se v městských celcích objevují zóny či konkrétní stavby, jež plodí větší míru agrese či vandalismu než jiné. Jinak se člověk zkrátka chová v historickém centru, jinak v betonové džungli městské periferie a jinak třeba v parku. Město tedy má, alespoň krátkodobě, potenciál ovlivňovat naše chování a to jak v pozitivním tak negativním slova smyslu. Jednou nás může motivovat ke kultivaci, jindy působí restriktivně, a jindy nás zase v nadsázce proměňuje v primitiva bez základních civilizačních návyků.

V intencích této premisy mohou květiny, které Nela Ungerová rozmístila v ostravském centru, plnit roli lakmusového papírku určujícího povahu lokálních nálad. A skutečně. Na neutěšených místech, jako je okolí ruiny bývalého obchodního domu Ostravica či na parkovišti poblíž Masarykova náměstí, byly záhy vystaveny útoku neznámého agresora či zloděje, na jiných, udržovaných místech však vydržely květiny bez výraznější ujmy a dokonce byly anonymními dobrovolníky zalévány. Tedy alespoň do té doby než je municipalita sama označila za projev vandalství a musely být odstraněny.

Popis projektu: Okolo 50 hrnečků různých tvarů a barev, ve kterých jsou zasazeny malé květiny. Jednotlivé hrnečky jsou rozmístěny po takových místech, kde by člověk květinu nečekal, např. připevněné na zdi či na odpadkovém koši, atp.

An Attempt to Survive
Although the question of the impact of urban environment on the psyche of its inhabitants is raised again and again without clear results, there has been evidence, at least since the post-war era of Brutalist architecture, that urban wholes contain zones or specific structures that generate a greater degree of aggression or vandalism than others. People behave differently in the historic centre, in the concrete jungle of the urban periphery and in a park. The town thus has, at least in the short term, the potential to affect our behaviour, both in a positive and negative sense. Sometimes it can motivate us to cultivate, sometimes it has a restrictive impact, and sometimes it transforms us, in hyperbole, into primitives without basic civilization habits. The flowers that Nela Ungerová placed in the centre of Ostrava therefore also serve as a litmus test determining the nature of local sentiment. Indeed, in dismal places, for example around the ruins of the former Ostravica department store or in the car park near Masaryk Square, they were soon attacked by an unknown aggressor or a thief, but in other, maintained, sites the flowers lasted without significant injury and they were even taken care of by anonymous volunteers. At least until the moment when the municipality itself considered them as a manifestation of vandalism and they had to be removed. Project description: About 50 mugs of various shapes and colours in which small flowers were planted. The individual mugs are put in places where one would not expect to find a flower, for example mounted on a wall or on a litter bin.
● různé lokace