Nina Mikušková

Been There Together

BEEN THERE TOGETHER je karetní hra pro jednoho hráče určená pro hraní ve veřejném prostoru. Může sloužit jako záminka k interakci a zároveň jako průvodce Ostravou. Hra BEEN THERE TOGETHER byla navržena jako alternativa mobilních her, jejichž prostřednictvím se hráč stává aktivní součástí virtuální reality. Vymezuje se vůči pasivnímu přijímání dané role a povzbuzuje hráče k vnímání skutečné reality, společnosti a okolí. Hra vytváří dočasný svět uprostřed současného světa, transformující každodenní zkušenosti. Hráč si může vybrat ze čtyř úrovní obtížnosti a přímo si tak zvolit intenzitu hry. Jednoduchý design umožňuje hráči hrát hru bez zjevné změny svého chování na veřejnosti. Záleží tedy pouze na hráči, zda si přeje přiznat, že právě hraje hru.

INSPIRACE

Event-scores

Po vizuální stránce kartičky vycházejí z event scores. Event scores byly v 60. letech vytvářené skupinou FLUXUS se záměrem sdílet pozici umělce jakožto člověka, který má schopnost vyjadřovat se k světu a skutečnosti. Tato skripta fungovala jako přímá pozvánka ke hře, série úkolů na zapojení se do umocněného vnímání každodennosti. Event scores zahrnovaly jednoduché akce, nápady a objekty z každodenního života, které byly rekontextualizované jako performance. Mohou být chápány jako návrhy nebo přímé pokyny pro akce i jako prostředek myšlenky, že každá osoba může vytvořit umělecké dílo.

Dérive

Dérive, experimentální forma průzkumu urbánního prostředí používaného uměleckou skupinou SITUATIONIST INTERNATIONAL. Dérive (francouzsky: “proud”) je revoluční strategie původně koncipována Guyem Debordem. Je to způsob experimentálního chování přímo reagujícího na podmínky městské společnosti, jehož prostřednictvím se jeho vyznavači ohrazují vůči spektakularizaci a všednosti každodenního života v éře kapitalismu.

Nina Mikušková
* 1991 Handlová, žije a pracuje v Bratislava
Nina Mikušková je absolventka FaVU VUT v Brně, Ateliéru tělového designu Lenky Klodové (2010-2017). Během studia získala zkušenosti na KASK v Belgii (2013), na Akademii v Záhřebu (2015) se zabývala sociálně angažovaným uměním a ve skotském Dundee (2015) se zaměřovala na veřejný prostor. Na začátku roku 2017 se vrátila z pracovní stáže v CCA Glasgow, kde spolupracovala s kurátorkou Vivian Checchiou na Public Engagement programu a přípravě výstavy o sociálně angažovaném umění. Její práce se často zabývají každodenním životem, komunitami a vyzývají k participaci. Zajímá se o rozostření rozdílu mezi uměním a životem jako metodou na posílení angažovanosti v každodenním životě.
Been There Together
BEEN THERE TOGETHER is a single player card game designed for playing in a public space. It can serve as a pretext for interaction and as a guide to Ostrava. The BEEN THERE TOGETHER game has been designed as an alternative to mobile games whereby the player becomes an active part of virtual reality. It refuses passive acceptance of a role, encouraging the player to perceive real reality, society and surroundings. The game creates a temporary world in the midst of the contemporary world, transforming everyday experiences. The player can select from four levels of difficulty, i.e. the intensity of the game can be chosen directly. The simple design allows the player to play the game without noticeable change in their behaviour in public. Therefore, it is only up to the player whether they wish to admit that they are playing a game. 
Nina Mikušková
* 1991 in Handlová, she lives and works: Bratislava
Nina Mikušková is a graduate of Lenka Klodová’s Body Design Studio at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2010–2017). During her studies, she gained experience at KASK in Belgium (2013), where she studied documentary photography, at the Academy of Fine Arts in Zagreb (2015), where she dealt with socially engaged art, and in Dundee, Scotland (2015), where she focused on public space. At the beginning of 2017, she returned from her work placement at CCA Glasgow, where she worked with curator Vivian Checchia on the Public Engagement programme and on the preparation of an exhibition about socially engaged art. Her works often deal with everyday life and communities, calling for participation. She is interested in the blurring of the distinction between art and life as a method of enhancing engagement in everyday life.
● různé lokace