O nás / About

Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem kukačky obecné. Jejím cílem je především definovat a v dílčích uměleckých intervencích uplatňovat sociálně a kulturně inovativní postupy a strategie. Kukačka se intenzivně zaobírá otázkou společenské role umění, jeho ambicemi i schopnostmi navázat vzájemný dialog mimo „klauzuru“ bílé galerijní kostky. V širším kontextu pak tematizuje i současný rozpor mezi potřebou umělců komentovat současný stav věcí a ochotou publika jim naslouchat.

Inspired by the nesting parasitism of the common cuckoo, the Cuckoo is an Ostrava-based platform for presenting contemporary art outside galleries. Its aim is primarily to define and, in individual artistic interventions, apply socially and culturally innovative practices and strategies. The Cuckoo is intensely concerned with the question of the social role of art, its ambitions, as well as its ability to establish a mutual dialogue outside the “seclusion” of the white gallery cube. In a broader context, it also thematises the contemporary contradiction between the need of artists to comment on the current state of affairs and the willingness of the audience to listen to them.

Kukačka jsou / Cuckoo Crew

Jakub Černý, Jakub Frank, Tomáš Knoflíček, Libor Novotný a Kateřina Štroblová

 

Kontakt / Contact

● info@kukacka.org
● +420 608 357 686

Partneři / Partners

Press

● Press kit 2021 (.zip)