Offcity

Pravidla parc. č. 159/1

Platí, že co není zakázáno, je povoleno? Co se stane pak? Manifest pravidel veřejného prostoru parc. č. 159/1. Chcete se zapojit? Drobná intervence kolektivu Offcity reaguje na téma restrikcí, které omezují náš svobodný pohyb a přirozené chování ve veřejném prostoru. Informační značka s podrobně vylíčenými pravidly užívání parkoviště včetně detailního výčtu zákazů vstupuje do dialogu s druhou, která činí tato pravidla relativními. Město je náš obývák. Jak svobodně ho však můžeme užívat a obývat? Jak veřejný je veřejný prostor Ostravy? Již více než 30 let starý koncept sdíleného prostoru nizozemského dopravního specialisty Hanse Mondermana poukazuje na to, že odstranění formálních dopravních pravidel a vhodné uspořádání veřejného prostoru vede k pozitivním změnám v chování všech účastníků provozu a k většímu vzájemnému respektu.

Offcity
Mezioborová pardubická platforma Offcity je spolek složený převážně z výtvarníků, architektů či teoretiků těchto oborů. To, co členy skupiny spojuje, je snaha iniciovat a vést společenskou diskusi na témata, která rezonují s oblastí architektury, umění a veřejného prostoru. Offcity od roku 2009 pořádá a realizuje přednášky, workshopy, diskuse, festivaly nebo umělecké intervence do veřejného prostoru. Formou rezidencí pak Offcity aktivně podporuje další osobnosti v jejich tvorbě. V roce 2012 Offcity participovalo na tvorbě slovensko-české instalace pro Bienále architektury v Benátkách, o tři roky později se stalo součástí kurátorského výběru mezinárodní putovní výstavy City and Me prezentované v Česku, Rakousku a Itálii.
Rules of Plot No. 159/1
Is it true that everything which is not forbidden is allowed? What happens then? Plot No. 159/1 public space rules manifesto. Do you want to get involved? The Offcity group’s minor intervention responds to the issue of restrictions that limit our free movement and natural behaviour in public space. An information sign with detailed parking use rules, including a detailed list of bans, enters the dialogue with another sign, which makes these rules relative. The city is our living room. But how freely can we use and occupy it? How public is Ostrava’s public space? Dutch transport specialist Hans Monderman’s concept of shared space, created over 30 years ago, points out that the removal of formal transport rules and the appropriate arrangement of public space leads to positive changes in all traffic participants’ behaviour, as well as to greater mutual respect.
Offcity
The Offcity interdisciplinary Pardubice platform is a group composed mainly of artists, architects and theoreticians of these disciplines. The unifying element of the group is the effort to initiate and hold a social discussion on issues that resonate with architecture, art and public space. Since 2009, Offcity has been organizing and delivering lectures, workshops, discussions, festivals and public-space artistic interventions. Based on the form of residencies, Offcity actively supports other personalities in their work. In 2012, Offcity participated in the preparation of the Slovak-Czech installation for the Architecture Biennale in Venice; three years later it became part of the curatorial selection for The City and Me, an international travelling exhibition presented in the Czech Republic, Austria and Italy.
● parkoviště Pivovarská