Oldřich Morys

Jora!!!

Tady nejde o to, zdali je ustájení koně v Ostravském muzeu dostatečný stimul k tomu, aby poněkud skomírající hlavní ostravské náměstí znovu ožilo. Takovou moc umění dávno nemá a to co mu zbývá, jsou náznaky. Oldřich Morys chtěl ale v každém případě vymyslet něco, co by bylo opravdovou atrakcí, něco, co by lidi zaujalo a přitáhlo znovu do centra. Mohl to být cirkus, mohly to být kolotoče nebo červené Ferrari zaparkované v galerii. Nakonec se však rozhodl pro bílého koně. Můžeme jej brát jako koně z cirkusu, koně vystoupivšího z kolotoče, na kterém se lidé mohou povozit. Především je to ale kůň ostravský, oživlá kopie bělouše z městského znaku, ustájená v podloubí věže někdejší radnice. Dvojník koně, který dodnes shlíží z její fasády jako připomínka původní funkce budovy. Přes noc spící jako muzejní exponát, přes den se volně potulující po nejrůznějších ostravských zákoutích jako duch místa, jako noční přízrak, který ve dne mizí, aby se někde znovu neočekávaně zjevil. Při tom všem ale dennodenně čeká na toho, kdo konečně usedne do jeho sedla a chopí se jeho neviditelných otěží. Kůň čekající na svého jezdce jako symbol města, kterému chybí jasný směr.

Jora!!!
This is not about whether the stabling of a horse in the Ostrava Museum is a sufficient stimulus for the somewhat moribund Ostrava’s main square to be revived again. Art has lost this power long ago, and what has been left is just hints. However, Oldřich Morys wanted to invent something that would be a real attraction, something that people would find interesting and that would bring them back to the centre. It could be a circus, a merry-go-round or a red Ferrari parked in the gallery. Eventually, he chose a white horse. We can see it as a horse from the circus, a horse from a merry-go-round people can ride. Above all, it is a horse from Ostrava, a living copy of the white horse from the town emblem, stabled in the arcade of the former town hall’s tower. A double of the horse that still looks down from its facade as a reminder of the original function of the building. Overnight sleeping as a museum exhibit, during the day roaming freely around different corners of Ostrava as the spirit of the place, as a night spectre that disappears during the day to unexpectedly appear somewhere again. Nevertheless, it waits every day for whoever finally sits down in its seat and takes its invisible reins. A horse waiting for its rider as the symbol of a town that lacks a clear direction.
● Ostravské muzeum