Pavlína Komoňová

Cvičení s Filipem Hauserem

“Cvičení s Filipem Hauserem” je projekt, usilující o propojení cvičení a umění. Běžná lekce jógy pod vedením profesionálního lektora Petra Kucharčíka se oproti zvyklostem rozšiřuje o cvičební pomůcky umělecké povahy, konkrétně o díla Filipa Hausera Dům č. p. 4 – 64. Průběh akce je rozdělen do tří částí. V té první se tělo cvičících uvolňuje a připravuje k interakci. Nastává první kontakt s artefakty a uvědomění si jejich tíhy na břiše a hrudi. Ve druhé části je kladen důraz na sbližování. Dochází k prohlubování vnímání tvaru, materiálu a detailů jednotlivého artefaktu a uvědomění si vlastního těla v tomto průsečíku. Tělo je s vybraným uměleckým dílem v neopomenutelné symbióze. Dílo v podobě domku přijímá vzniklou energii, teplo těla. V závěrečné části cvičenci směřují od vnějších tělesných a tvarových podnětů k hlubší podstatě vybraného uměleckého artefaktu. Prostor je věnován osobním otázkám. Jak nás ovlivňuje podoba uměleckého artefaktu? Kdo jej vyrobil? Co pro nás znamená? Je pro nás zásadní jeho tvar? Stává se symbolem našeho vlastního domova, místa, ze kterého pocházíme a kde žijeme? Nebo je naopak zhmotněnou tělesnou schránkou naší duše, s níž vedeme dialog?

Michala Frank Barnová a Pavlína Komoňová

Exercise with Filip Hauser
“Exercise with Filip Hauser” is a project aimed at linking exercise and art. Unlike the standard yoga classes, the class led by the professional trainer Petr Kucharčík is expanded with exercise aids of artistic nature, specifically with Filip Hauser’s work House No. 4 – 64. The course of the event is divided into three parts. In the first, the exercisers’ bodies relax and prepare for interaction. They experience the first contact with the artefacts and become conscious of their heaviness on the stomach and chest. In the second part, the emphasis is on convergence. The perception of shape, material and details of an individual artefact deepens, and the person becomes aware of his/her own body at that point of intersection. The body is in an indispensable symbiosis with the selected work of art. The work in the form of a house receives the resulting energy, the heat of the body. In the final part, the exercisers move from outside body and shape stimuli to the deeper essence of the chosen artistic artefact. Personal questions can be asked. How are we affected by the appearance of the artistic artefact? Who made it? What does it mean to us? Is the shape essential for us? Does it become a symbol of our own home, a place where we come from and where we live? Or, on the contrary, is it a materialized physical box of our souls we lead a dialogue with?
● Komenského sady