Petr Valer

Lidové moudro
(nápis vápenným nátěrem)

Známé pořekadlo nás nabádá, abychom vše důkladně zvážili, promysleli či vyzkoušeli před tím, než se pustíme do finálního výsledku. Zde se však evidentně stala chyba, nad kterou je divák nucen se zamyslet. Je to vtipná hříčka? Banální nehoda? Dráždivě moralistní gesto?

Nebo zde stojíme před opravdovou „zradou obrazu“, který nám svým obsahem říká cosi jiného, než vidí naše oči ve skutečnosti?

Petr Valer
* 1978 v Krnově, žije a pracuje ve Slaném
Petr Valer je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (2008). V posledních letech se zaměřuje především na reflexi své vlastní praxe, s úmyslem výkladu umělecké práce v kontextu přesahu zodpovědnosti jednotlivce vůči společnosti. Otázku potřeby monumentálního spektáklu umění nezakládá jen na redukci přivádějící formu jeho děl k hranicím viditelnosti, ale také na provázanosti umění s jednáním obecně. V tomto ohledu vnímá veřejný prostor, který je často cílem jeho výstupů, jako atraktivní průsečík, umožňující artikulovat otázku kultury jakožto struktury vztahů mezi osobním a společným. V roce 2010 založil výstavní off-space Projekt-plus, pořádající akce ve veřejném prostoru, který díky spolupráci se sdružením Mlok a bývalými členy galerie Školská fungoval jako platforma podporující živé umění (do roku 2018). Aktuálně se věnuje Projektu-mínus, spolupráci s Projektil architekti a pracovní skupině Nerůst v kultuře.
Popular Wisdom
A well-known saying encourages us to carefully consider, think through or test everything before proceeding to the final result. In this work, however, there is an obvious error that the viewer is forced to think about. Is it a funny prank? A banal accident? An irritating moralist gesture? Or are we facing a real “betrayal of the image” whose content tells us something different than what our eyes actually see?
Petr Valer
born 1978 in Krnov, lives and works in Slaný
Petr Valer graduated from the Academy of Fine Arts in Prague (2008). In recent years, he has focused mainly on the reflection of his own practice, with the intention of interpreting the work of art in the context of individual responsibility towards society. He bases the question of the need for monumental spectacle of art not only on the reduction that brings the form of his works to the limits of visibility, but also on the interconnectedness of art with action in general. In this respect, he perceives public space, which is often the target of his outputs, as an attractive intersection that allows him to articulate the question of culture as a structure of relations between the personal and the common. In 2010, he founded the Projekt-plus off-space exhibition initiative, organising events in public space, which, thanks to the collaboration with the Mlok association and former members of the Školská gallery, operated as a platform supporting live art (until 2018). He currently focuses on Projekt-mínus, collaboration with the Projektil architekti studio and the Nerůst v kultuře working group.
● ul. Českobratrská
49.84646, 18.29985