Petra Doležalová

Kaverna

Instalace Petry Doležalové mísí vizuální atributy uměleckého objektu s interaktivitou dětské hry. Stimulem pro její vznik se autorce staly tzv. hmatové tabulky, které László Moholy-Nagy používal během svého pedagogického působení na výmarském Bauhausu k tomu, aby přiměl studenty rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými materiály pouze na základě hmatu. V tomto duchu Doležalová pojednává objekt jako jakési kompendium nejrůznějších materiálů, poskytujících co možná nejširší škálu taktilních vjemů. Tato lekce vrcholí v tunelu situovaném v útrobách instalace, kterým je vedena trajektorie pohybu lidské postavy po fiktivní místnosti, v níž jsou koncentrovány nejrůznější fyzické vlastnosti. 

Jako nástroj akcentující prožitek jedné z forem lidské tělesnosti lze objekt Petry Doležalové vnímat také v obecnější rovině, coby dovednou sumu odkazů na minulost, počínaje kvaziarchitektonickými experimenty Kurta Schwitterse či Buckminstera Fullera přes archetypálnost a zálibu ve všedních materiálech hnutí Arte Povera až po haptické stimuly postminimalismu.

Petra Doležalová
* 1987 Ostrava, žije a pracuje v Ostravě
Petra Doležalová je absolventka Fakulty umění OU, ateliéru sochařství Jaroslava Koléška (2015). Její tvorbu charakterizujezájem o lidskou existenci a prostor, který člověk svojí přítomností určuje. Současný svět se autorce jeví jako kulisy fragmentárně efemérního obsahu, na který reaguje instalacemi z odpadu, všedních materiálů či každodenních nálezů, u kterých se stírá hranice mezi artefaktem a „naplaveninou”. Povahu děl Petry Doležalové významně determinuje spolupráce s Martinem Kubicou a činnost v restaurátorské dílně Jakuba Gajdy, pod jejímž vlivem nabývá i řada jejích volných prací charakteru relikvií.
Cavern
Petra Doležalová’s installation mixes the visual attributes of an artistic object with the interaction of a child’s play. The author’s creation was inspired by tactile tables, used by László Moholy-Nagy during his educational work at Bauhaus in Weimar to encourage students to recognize the differences between materials only based on touch. In this spirit, Doležalová treats the object as a compendium of various materials, providing the widest range of tactile perceptions possible. This lesson culminates in the tunnel located in the bowels of the installation, providing space for the trajectory of the human figure’s movement around a fictitious room in which various physical characteristics are concentrated. As a tool accentuating the experience of one form of human physicality, Petra Doležalová’s object can also be perceived more generally as a sophisticated sum of references to the past, ranging from Kurt Schwitters’s and Buckminster Fuller’s quasi-architectonic experiments to archetypality and fondness for everyday materials of the Arte Povera movement to the haptic stimuli of postminimalism.
Petra Doležalová
* 1987 in Ostrava, she lives and works: Ostrava
Petra Doležalová is a graduate of Jaroslav Koléšek’s Sculpture Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2015). Her work is characterized by her interest in human existence and the space determined by human presence. The author views the contemporary world as a backdrop with fragmentarily ephemeral contents, to which she responds with installations made of rubbish, everyday materials or everyday things found, erasing the boundaries between an artefact and “flotsam and jetsam”. The nature of Petra Doležalová’s works is significantly determined by her cooperation with Martin Kubica and her activity in Jakub Gajda’s restoration workroom, under whose influence many of her fine-art works assume the nature of relics.
● Farská zahrada