Petra Hudcová

Zákony příčinnosti

Umění mělo a má zvláštní schopnost věci petrifikovat. Jeho touha být v kontaktu s každodenností tak pro ni může znamenat i polibek smrti či dotyk ruky krále Midase, jenž proměňuje vše ve zlato. Věci, které si umění z běžného života osvojuje zkrátka přestávají být tím čím jsou, přicházejí o svou funkci, lapené do tenat reprezentace a zastavené ve věčnosti okamžiku. 

Petra Hudcová tímto způsobem pro potřeby umění zcizuje známou stolní hru Mikádo, jejíž jednotlivé herní komponenty – tyčinky – monumentalizuje a v jakoby náhodně vzniklé kompozici fixuje v prostředí městského parku. Takovou hru nelze hrát, tyčemi totiž není možné manipulovat a jediným v pohybu je tak divák procházející jakýmsi labyrintem, jenž vedle mikáda mimoděčně upomíná nahodile rozmístěné triangulační tyče či z nedaleké řeky Ostravice zbloudilé branky vodního slalomu. Tento postminimalistický labyrint však může být zároveň odkazem na takové autory jako je Jesús Maria Soto, Fred Sandback či Isa Genzken, jejichž tvorba propojuje život s geometrií. 

Petra Hudcová
* 1976 Praha, žije a pracuje v Praze
Petra Hudcová je absolventka Metropolitan University v Leedsu (1998–2001) a Central St. Martin´s College of Art & Design v Londýně (2004–2006). Těžištěm její práce je zkoumání funkčních mechanismů na poli architektury, urbanismu či umění ve veřejném prostoru. Autorčin tvůrčí proces má charakter výzkumu, do něhož vstupuje především prostřednictvím média fotografie, kresby či instalace. Zajímá se o ideologický podtext konkrétních forem a tvarů či příběh, který stojí za jejich vznikem a zároveň se snaží o postižení generických vztahů mezi jednotlivými tvary a jejich funkcí.
Laws of Causality
Art had and still has a special ability to petrify things. Its desire to be in touch with everyday presence can thus be a kiss of death or a touch of King Midas’s hand that turns everything into gold. Things appropriated by art from everyday life simply cease to be what they are, losing their functions, ensnared in representation and fossilized in the eternity of the moment. For the purposes of art, Petra Hudcová appropriates the famous Mikado table game to monumentalize and fix its individual playing components – sticks – in a seemingly randomly created composition in the city park environment. Such a game can’t be played, because the sticks can’t be manipulated, and the only thing moving is actually the spectator passing through a labyrinth, which besides Mikado may resemble multiplied triangulation poles or stray water slalom gates from the nearby Ostravice River. However, this postminimalistic labyrinth may also be a reference to the work of such artists as Jesús Maria Soto, Fred Sandback and Isa Genzken, interconnecting life with geometry.
Petra Hudcová
* 1976 in Praha, she lives and works: Praha
Petra Hudcová is a graduate of Leeds Metropolitan University (1998–2001) and Central Saint Martins College of Art and Design (2004–2006). The focus of her work is to explore functional mechanisms in architecture, urbanism and art in public space. The author’s creative process has the character of research involving photography, drawing, or installation. She is interested in the ideological subtext of concrete forms and shapes and in the story behind them, simultaneously trying to capture the generic relations between the different shapes and their functions.
● Komenského sady