PLOT

Plot

Bariéra. Hranice vlastních hranic. Bílý plot jako symbol amerického snu. Perfektně upravená zahrada. Perfektní domov. Perfektní život? Žít svůj sen? Zakořeněné ideje naivního dětství o perfektním dospělém životě, který se ale neděje tak, jako v těch podivných filmech. Je absurdní, že tenkrát jsme tomu vůbec věřily. Plot v koruně stromu. Tam, kde ztrácí svůj původní význam. Je absurdní úplně stejně. Neohraničuje nic konkrétního. Nechrání nic, co by nám patřilo. Vlastně si přivlastňujeme něco, co nám nepatří. Stejně jako tenkrát si přivlastňujeme myšlenku, že perfektní život se skrývá za krásným plonkovým bílým plotem.

Plot (Fence)
Barrier. Boundaries of our own boundaries. A white fence as a symbol of the American dream. Perfectly landscaped garden. Perfect home. Perfect life? Living your dream? Deeply rooted ideas of naive childhood about the perfect adult life which, however, is not happening as it does in those strange films. It is absurd that we believed it at that time. A fence in a treetop. In a place where it loses its original meaning. It is absurd in the same way. It doesn’t restrict anything concrete. It doesn’t protect anything that belonged to us. In fact, we appropriate something that doesn’t belong to us. Just like then we appropriate the idea that the perfect life is hiding behind a beautiful white picket fence.
● ulice 1. máje