Rafani

Surveillance
(SUV automobil, audio)

Zaparkovaný vůz typu SUV v pěší zóně před obchodním centrem Karolina je pozůstatkem instalace umělecké skupiny Rafani. Pro intervenci do veřejného prostoru, jež trvala tři dny, byl klíčový neustále běžící motor automobilu a zevnitř se linoucí tlumené zvuky čteného textu.

Nastartované auto blokující pěší zónu je symbolem arogance, s níž jsou sdílená prostranství uzurpována jednotlivci, často skrytými za tmavými skly luxusních velkých vozů. Demonstrace společenského statusu, vymezující hranice osobního bezpečí a potenciálního nebezpečí vůči ostatním.

V době, kdy je na ekologii a zamezení plýtvání přírodními zdroji kladen maximální důraz, se zbytečně běžící motor na naftu jeví jako výsměšné gesto. Zcela zbytečný, překážející artefakt, jenž nikam nejede, nikoho neveze, jen spotřebovává palivo a energii, je metaforou všeobecné spotřeby a nezájmu o okolní prostředí.

Permanentně běžící motor je rovněž odrazem digitálního kapitalismu – doby, která nás nutí být neustále v online pracovním procesu, 24 hodin, 86 400 sekund denně. Cesta z tohoto úpadku vede skrze urychlení společenského vývoje a z efektivního využití technologických a společenských možností. Tak to alespoň tvrdí představitelé aktuálního směru akceleracionismu, jejichž filosofické texty bylo možné fragmentárně zaslechnout z autorádia.

Instalace měla vymezený čas trvání, limitovaný spotřebováním jedné plné nádrže nafty.

Rafani
http://rafani.blogspot.com


Umělecká skupina Rafani existuje na české umělecké scéně od roku 2000. Průběžně se ve skupině vystřídala řada umělců a teoretiků. Aktuální členové skupiny jsou Ondřej Brody, Jiří Franta, David Kořínek a Luděk Rathouský. Skupina je známá svým společensky a politicky angažovaným přístupem k umění. Pravidelně vystavuje v českých galeriích a institucích, stejně jako v zahraničí (Polsko, Německo, Finsko, Francie, Bulharsko), známá je i svými performancemi a instalacemi ve veřejném prostoru. Rafani mimo jiné uskutečnili tyto akce: Láska, Sudety, Demonstrace demokracie, Český les, Příčina, Plán, Boj, Bianco, Naplnění veřejného prostoru a jiné. Od roku 2007 do roku 2011 nepoužívali ve veřejných prezentacích psaný text, názvy výstav a akcí z tohoto období proto nejsou známy. Na filmovém poli debutovali Rafani dokumentárním filmem 31 konců / 31 začátků, který byl v roce 2011 oceněn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Surveillance
The intervention of the Rafani art group consisted of an SUV parked in the pedestrian zone in front of the Karolina shopping mall. Key elements of the intervention in public space, which lasted three days, were the car’s constantly running engine and the muffled sounds of text being read coming from inside. The started car blocking the pedestrian zone is a symbol of the arrogance with which shared spaces are usurped by individuals, often hidden behind the dark glass of large luxury cars. A demonstration of social status, defining the limits of personal safety and potential danger to others. At a time when maximum emphasis is placed on ecology and avoiding waste of natural resources, a diesel engine running unnecessarily seems like a mocking gesture. A completely useless, obstructive artefact that is not going anywhere and is not carrying anybody, only consuming fuel and energy, is a metaphor for general consumption and disregard for the environment. The perpetually running engine is also a reflection of digital capitalism – an age that forces us to be constantly online, working 24 hours, 86,400 seconds a day. The way out of this decline is through the acceleration of social development and the effective use of technological and social opportunities. At least that is what is claimed by the representatives of the current trend of accelerationism, whose philosophical texts could be heard in fragments from the car’s radio. The installation had a specified duration, limited by the consumption of one full tank of diesel.
Rafani
The Rafani art group has existed on the Czech art scene since 2000, with a number of artists and theorists gradually joining and leaving. The current members of the group are Ondřej Brody, Jiří Franta, David Kořínek and Luděk Rathouský. The group is known for its socially and politically engaged approach to art. Regularly exhibiting in Czech galleries and institutions, as well as abroad (Poland, Germany, Finland, France, Bulgaria), it is also known for its performances and installations in public space. Among other things, the Rafani group has carried out the following events: Love, Sudetenland, Demonstration of Democracy, Czech Forest, Cause, Plan, Fight, Bianco, Filling of Public Space, and others. From 2007 to 2011, they didn’t use written text in public presentations, so the names of the exhibitions and events from that period are not known. Rafani made their film debut with the documentary 31 Ends / 31 Beginnings, which received an award at the International Documentary Film Festival in Jihlava in 2011.
● 6. 10. – 13. 10. 2021
● Jantarová
49.8313, 18.28633