Richard Loskot

Slepá mapa

V projektu Richarda Loskota se dovedně snoubí trojice významových syžetů, které zřejmě nejvýstižněji vymezují pojmy participace, hra a sledování. U mříže galerie je připraveno několik jízdních kol, jež jsou po splnění určitých podmínek volně k dispozici. Snadno dostupná půjčovna kol v Ostravě chybí, což je vzhledem k jejímu ponejvíce horizontálně tvarovanému reliéfu trochu překvapivé. Richard Loskot ovšem není tím, kdo by to chtěl změnit – nebo alespoň pouze tím – neboť v jeho plánu se každý, kdo usedne na sedlo kola, zároveň stává aktérem v jeho předem připravené hře. Hře, u které nesejde, zdali hráči byli či nebyli seznámeni s jejími pravidly. Stačí totiž jediný pohyb a cyklista se obrazně mění ve štětec malující po autorem předem podstrčené prázdné kompozici, která procesuálně narůstá po celou dobu konání výstavy, o čemž se může divák snadno přesvědčit pohledem na obrazovku televize umístěné uvnitř galerie. Celý mechanismus fungování projektu stojí na v dnešní době již zcela prosté technologii sledování prostřednictvím GPS lokátoru zabudovaného v konstrukci jízdního kola. Téhož lokátoru, jenž se nachází i v mobilních zařízeních vlastněných drtivou většinou nás všech. Loskotův projekt tak připomíná, že jsme se už dávno před tím, než usedneme na jeho kolo, stali štětci, které zanechávají stopu jak svým pohybem po městě s mobilními zařízeními v kapsách, tak i stopu digitální, kterou generujeme časem, jenž trávíme připojení k internetu.

Richard Loskot
* 1984 Most, žije a pracuje v Ústí nad Labem
Richard Loskot je absolvent Akademie der Bildenden Künste v Mnichově, ateliéru Sochařství Magdaleny Jetelové (2007–2009) a Fakulty umění a architektury TU Liberec, ateliéru Vizuální komunikace Stanislava Zippeho (2004-2011). Jeho instalace a environmenty glosují současný technicistní svět a obracejí se k otázkám našeho bytí na tomto světě. Jeho práce nabývají charakteru technologických zátiší či jemných prostorových kompozicí, jež průběžně informují o autorově svrchované snaze postihnout neviditelné i to, co nás překračuje. Richard Loskot je laureát Ceny Exit (2007), finalista ceny Blumm Prize (2013) a trojnásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012, 2014, 2017).
Blank Map
Richard Loskot’s project skilfully combines three semantic storylines that seem to be best defined by the concepts of participation, play and tracking. Several bicycles are prepared, standing by the gallery bars, freely available after certain conditions are met. There is no easily accessible bike rental in Ostrava, which is rather surprising given the city’s mostly horizontally shaped relief. Richard Loskot, however, is not the one – or at least not only the one – who wants to change it, because in his plan everyone who sits on the bicycle saddle also becomes a participant in his pre-prepared game – a game in which it doesn’t matter whether or not the participants were acquainted with its rules. A single move figuratively turns the cyclist into a brush painting on the empty composition pre-installed by the author, progressively growing throughout the exhibition, which the viewer can easily see on the TV screen placed inside the gallery. The entire mechanism of the project’s operation is based on tracking technology through a GPS locator, currently considered very simple, embedded in the bicycle construction. The same locator, which can also be found in mobile devices owned by most of us. Loskot’s project tells us that long before we get on his bicycle we became brushes that leave both a footprint by moving around the city with mobile devices in our pockets and a digital footprint that we generate during the time spent online.
Richard Loskot
* 1984 in Most, he lives and works: Ústí nad Labem
Richard Loskot is a graduate of Magdalena Jetelová’s Sculpture Studio at the Academy of Fine Arts (AdBK) in Munich (2007–2009) and Stanislav Zippe’s Visual Communication Studio at the Faculty of Art and Architecture, Technical University in Liberec (2004–2011). His installations and environments comment on the current technology-oriented world, turning to questions of our existence in this world. His works acquire the character of technological still lives or fine spatial compositions that provide continuous information about the author’s absolute effort to capture both the invisible and the transcending. Richard Loskot is an Exit Award laureate (2007), Blumm Prize finalist (2013) and three-time finalist of the Jindřich Chalupecký Award (2012, 2014, 2017).
● Ostravské muzeum