Robert Buček

Výměna
(tramvajové pražce)

Město existuje vždy mezi tím, čím bylo a čím se stává, píše filozof Tony Fry. V tomto smyslu představuje především dynamickou, nikdy nezavršenou hybridní strukturu rozprostřenou v síti přítomných časů, jež jsou nutně nestabilní, a jež se vynořují nebo opětovně mizí v návaznosti na momentální společenské nálady, potřeby a tenze. Jakékoli „živé“ město tak nevyhnutelně stojí rozkročené mezi konstrukcí a destrukcí, obnovou a chátráním, konzervací a transformací či – v konečném důsledku – mezi budoucností a její ztrátou.

Právě tak o městu vybízí přemýšlet Robert Buček. Jeho instalace představuje repliku nalezeného objektu, jenž vznikl „samovolně“ v Olomouci v zimě roku 2021 při rekonstrukci tramvajové tratě, kde několik měsíců dominoval svému okolí. Přemístění této dočasné struktury do jednoho z nejproponovanějších míst ostravského veřejného prostoru logicky vyvolává znejistění, neboť – na rozdíl od galerijního prostoru – je její status na daném místě relativně nečitelný. Vedle prvotní funkce – tedy reflexe přirozených pohybů městského organismu – tím proto na povrch vystupuje i další důležitý rozměr instalace. Poměrně sugestivním způsobem nás totiž nutí rozhodnout, zdali má umění ve veřejném prostoru naplňovat konformní vzorce a eliminovat problémy a střety, k nimž v důsledku výše popsaných mechanismů dochází, anebo zdali jeho úloha naopak nespočívá právě v jejich obnažování. 

Nikoli nezáměrně dochází k tomuto střetu idejí v bezprostředním sousedství jednoho z nejdiskutovanějších uměleckých děl v ostravském veřejném prostoru, sochy Ikara, jež je sice běžným publikem přijímána, pro značnou část odborné obce je ale přinejmenším problematická.

 

● Prokešovo náměstí
49.84155, 18.29084