Robert Vlasák

Náfuka
(ocel, polyetylenová fólie, mixed media)

Robert Vlasák se ve své práci systematicky inspiruje fyzikou, pracuje s principy mechaniky, optiky, elektroniky nebo akustiky. Je tomu i v případě interaktivní instalace Náfuka, exponující motiv zvuku ve veřejném prostoru, nikoli však ve smyslu jeho hudebních kvalit či hluku, nýbrž jako nástroj interakce s okolím. Jako signál, který se pojí s výstrahou v industriálním městském prostředí, jenž je ale nakonec lapený do nafouknuté bubliny a transformovaný do nemohoucího hučení.  

Technické řešení je prosté. Vlasák využívá princip mechanické sirény, dle něhož zvuk vzniká roztočením rotoru, který uvádí do pohybu vzduch, jehož proud přerušují lopatky. Frekvence a intenzita zvuku je pak dána počtem lopatek a rychlostí otáček rotoru. Z uvedeného vyplývá, že konstrukce je – kromě zdroje zvuku – také ventilátoru podobným zdrojem proudícího vzduchu. Náfuka ho zachytává a používá k nafouknutí bublin, těles z lehké polyetylenové fólie, které jinak zplihle visí. Dochází tak k jakési pomyslné vizualizaci zvukového toku.  Celé zařízení se ovládá za pomoci jednoduché kliky, jejíž specifické převodování určuje maximální rychlost rotace. Nemůže tak dojít k roztočení na maximální otáčky sirény. Je to jeden z důležitých momentů instalace. Nemožnost docílit charakteristického vysokého zvuku sirény je vložená schválnost. Zvukový rozsah se drží na nižších tónech a hlasitosti. Signál, který je tímto způsobem vysílán, tak nemá patřičnou váhu, a byť by třeba nesl důležité poselství, nikdo mu nevěnuje patřičnou pozornost.

V tomto bodě se také instalace stává výmluvnou metaforou současné umělecké praxe, jakož i pozice umělce ve společnosti, jehož konání lze v nadsázce připodobnit právě archaickému točení klikou. Je to pochopitelně činnost, která vyžaduje poměrně značné úsilí. Výsledkem je ale zpravidla jen nevýrazný hukot a pozvolna se nafukující balón nad hlavou, tedy něco, co dnes jen stěží někoho přiměje k tomu, aby naslouchal.

 

Robert Vlasák
*1978 v Kladně, žije v Ústí nad Labem
Robert Vlasák studoval v ateliéru Nefigurativního sochařství na FAVU VUT v Brně a v ateliéru Přírodních materiálů na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě pracuje se základními principy fyziky, jejichž prostřednictvím vytváří jedinečné interaktivní instalace, které jsou nejčastěji založené na konceptu vycházejícím ze zvuku, pohybu, rovnováhy či jevů spjatých s elektřinou. Tyto mechanické konstrukce pak získávají svoji podobu za pomoci substancí, jako jsou například sádra, písek, voda, vzduch. Bývají založeny na pohonu, který autor sestavil, či na spouštěči, kterým se často stává divák samotný. Tematicky se zaměřuje na oblasti prolínání technologií a umění, či na různé formy vzniku trojrozměrných objektů. Skrze toto nastavení se dotýká dalších aktuálních témat. Mimo jiné Vlasák vytváří také projekty pro veřejný prostor, kde pracuje zejména s kontextem místa. V současné době působí na FUD UJEP v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Přírodní materiály.
The Swellhead
Systematically inspired by physics, Robert Vlasák works with the principles of mechanics, optics, electronics and acoustics. This is also the case with The Swellhead, an interactive installation exposing the motif of sound in public space, but not in the sense of its musical qualities or noise, but as a tool of interaction with the environment. As a signal that is associated with a warning in an industrial urban environment but is eventually trapped in an inflated bubble and transformed into a helpless hum. The technical solution is simple. Vlasák uses the principle of a mechanical siren to create sound by rotating a rotor which sets in motion the air, the flow of which is interrupted by blades. The frequency and intensity of the sound is based on the number of blades and the speed of the rotor. This means that the structure is – in addition to the source of sound – also a fan-like source of flowing air. The Swellhead catches it and uses it to inflate bubbles, i.e. objects made of light polythene foil which otherwise hang loose. There is a kind of imaginary visualisation of the sound flow. The whole device is controlled by a simple crank the specific transmission of which determines the maximum speed of rotation. This prevents the siren from rotating at maximum speed, which is one of the important moments of the installation. The impossibility of achieving a characteristic high siren sound is a deliberate feature. The sound range is kept at lower tones and volume. The signal transmitted in this way doesn’t have the proper weight, and even if it carries an important message, no one pays due attention to it. At this point, the installation also becomes a telling metaphor for contemporary artistic practice, as well as the position of the artist in society, whose actions can be, with some exaggeration, likened to the archaic turning of a crank. It is, of course, an activity that requires quite a lot of effort. However, the result is usually only a faint hum and a slowly inflating balloon overhead, something that can hardly make anyone listen today.
Robert Vlasák
born 1978 in Kladno, lives in Ústí nad Labem
Robert Vlasák studied at the Non-Figurative Sculpture Studio at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, and at the Natural Materials Studio at the Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. He works with the basic principles of physics to create unique interactive installations, most often based on a concept using sound, movement, balance or phenomena associated with electricity. These mechanical structures then take their form with the help of substances such as gypsum, sand, water and air. They are usually based on the drive assembled by their creator or on a trigger, which is often the viewer. Thematically, he focuses on the intertwining of technology and art, or on various forms of three-dimensional objects. Through this setting, he touches on other current topics. Vlasák also creates projects for public space, where he mainly works with the context of the place. He currently works at the Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, as Head of the Natural Materials Studio.
● Masarykovo náměstí
49.8356, 18.29135