Šárka Zahálková

Bezcílné procházky
(chůze)

a/ pátek 8. 10. v 10:00 – sraz před budovou Hlavního vlakového nádraží v Ostravě

49.85067, 18.26766

b/ středa 27. 10. v 15:00 – sraz před budovou Nové radnice, Prokešovo náměstí

49.84145, 18.29085

c/ sobota 6. 11. v 19:00 – sraz u Galerie Dukla v Ostravě-Porubě

49.82908, 18.17283

Jít jen tak za nosem, nenuceně si povídat i jen tak mlčet. Sledovat tok myšlenek, jejich rytmus, tempo chůze. Naslouchat, sdílet, zaznamenávat, sdílet.

Rytmus. 

Chůze jako východisko, či rozcestník pro další uvažování. Jít a nenásilně sledovat tok myšlenek ve vztahu k prostředí, všímat si budování kontextů i odboček. Anebo všechno nechat jen tak plynout?! Procházky bez cíle, avšak s obsahem. Výchozí bod je daný, konec i naplň̌ jsou určeny kontextem, náladou a aktuálním rozpoložením. 

Z každé bezcílné procházky vznikla audio esej s poznámkovým aparátem, myšlenková mapa jedné náhodné trasy, setkání a chůze v dialogu. 

www.bezcilneprochazky.online 

a/ Přijíždím vlakem na ostravské hlavní nádraží. Dala bych si kafe. Rozhlížím se, jestli mě tu někdo nečeká. Je první den voleb do poslanecké sněmovny.
Bezcílná procházka 1

▸ Prolog 01: Přijíždím vlakem na ostravské hlavní nádraží. Dala bych si kafe. Rozhlížím se, jestli mě tu někdo nečeká. Je první den voleb do poslanecké sněmovny.
▸ Kapitola 01: Akustika nádražních prostranství, v nichž se mísí příprava standardizovaného espressa s pohybem cestujících i těch, pro které je to tady doma. Vstup do města postranními uličkami, kde se z průvodce stává provázený. Řev motorů, andulek, nádech v městské zeleni a odlišné tempo dočasnosti. I kontinuita zaběhlých trajektoriích přináší nové objevy.

b/ Zítra je státní svátek. Možná už jsou všichni pryč, přesto doufám, že se se mnou někdo z magistrátu půjde projít.
Bezcílná procházka 2

c/ Noční procházky jsou samostatná kapitola. Otevírají jiné vrstvy vnímání. Možná nebudeme vůbec mluvit. 
Bezcílná procházka 3

Pracuji s vědomou chůzí, nasloucháním, akustikou a možnostmi vyprávění ve vztahu k prostoru. Využívám metody participace, audio dokumentu, psychogeografie. Inspirujícím je pro mě téma rytmu v podání Henri Lefebvra, francouzského filosofa, sociologa a geografa. V jeho pojetí je rytmus něco, co nemůžeme oddělit od času a jeho opakování a cykličnosti. Je zakořeněn v urbánním životě a pohybu skrz prostor. 

Šárka Zahálková / www.160cm.me

Šárka Zahálková
* 1982 v Ústí nad Labem, žije a pracuje v Pardubicích
160cm.me


Šárka Zahálková absolvovala studia animované tvorby ve Zlíně (2016), jednoroční postgraduální program „Commissioning and Curating Contemporary Public Art“ na Valand Academy, University of Gothenburg ve Švédsku (2019), Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v NYC, USA (2019) a několik dalších zahraničních tvůrčích i kurátorských stipendií. V současné době je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze. Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru. Je spoluzakladatelkou pardubického spolku Offcity, jehož aktivity s tématy veřejného prostoru velmi úzce souvisí. Aktuálně též působí jako kurátorka pardubické městské galerie GAMPA. Ve své tvůrčí praxi často pracuje s vědomou chůzí, nasloucháním, akustikou a možnostmi vyprávění ve vztahu k prostoru. Využívá metody participace, audio dokumentu, psychogeografie a občas se navrací také ke kresbě.

Aimless Walks
“Just following my nose, talking casually or being silent. Following the flow of thoughts, their rhythm, the pace of walking. Listening, sharing, recording, sharing. Rhythm. What inspires me is the theme of rhythm presented by Henri Lefebvre, a French philosopher, sociologist and geographer. In his view, rhythm is something we can’t separate from time and its repetition and cyclicality. It is rooted in urban life and movement through space.” Walking as a starting point or a signpost for further thinking. Going and non-violently following the flow of ideas in relation to the environment, paying attention to the building of contexts and diversions. Or letting everything just flow?! Walks without a goal, but with content. The starting point is determined, but the end and the content are based on the context, mood and current feelings. a/ Arriving by train at Ostrava’s main station. Feeling like a cup of coffee. Looking around to see if anyone is waiting for me. It is the first day of the parliamentary elections. b/ Tomorrow is a national holiday. Maybe everyone is gone, but I hope someone from the city council will go for a walk with me. c/ Night walks are another story. They open other layers of perception. Maybe we won’t talk at all.
Šárka Zahálková
born 1982 in Ústí nad Labem, lives and works in Pardubice
Šárka Zahálková graduated in animation in Zlín (2016). She has also completed the one-year postgraduate programme “Commissioning and Curating Contemporary Public Art” at Valand Academy at the University of Gothenburg in Sweden (2019), the Fulbright-Masaryk Scholarship for the Non-Profit Sector in NYC, USA (2019), and several other foreign creative and curatorial scholarships. She is currently a postgraduate student at the Academy of Fine Arts in Prague. She has long been dealing with topics related to art as a tool for social change and art in public space. She is a co-founder of the Pardubice Offcity association, whose activities are very closely related to the topics of public space. She is also currently the curator of the Pardubice city gallery GAMPA. In her creative practice, she often works with conscious walking, listening, acoustics and narrative possibilities in relation to space. She uses the methods of participation, audio documentary and psychogeography, and sometimes also returns to drawing.
● www.bezcilneprochazky.online