Šimon Szabo

Protihluková stěna
(stany)

Jednoduchá a zároveň pádná struktura sestávající ze stanů zavěšených na fasádě jednoho z ostravských parkovacích domů prozrazuje autorovu inspiraci podobou akustických stěn či odhlučňovacích pyramidových panelů. Nejde však jen o jazyk geometrie. Právě užitý motiv stanů vnáší do instalace řadu navazujících významových syžetů, počínaje migrační krizí, přes bezdomovectví, až po téma neustále se zvyšující mobility lidstva, na které se významnou měrou podílí i touha člověka uniknout před postupující civilizací a s ní spjatým každodenním shonem. Zvláště posledně jmenovaný odkaz v sobě zároveň ukrývá i poněkud nepříjemné rozuzlení. Stále masovější charakter těchto aktivit zastírá třeba i dobře míněnou snahu o obnovu narušeného vztahu člověka k přírodě a generuje nežádoucí efekty, pro které se útěk do přírody paradoxně sám stává symbolem civilizační invaze, vychylující již tak značně narušený zemský ekosystém.

Šimon Szabo
* 1988 v Žilině, žije a pracuje v Bratislavě
Šimon Szabo je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Sochařství Jaroslava Koléška (2013-2018). Ve své tvorbě zpravidla usiluje o narušování integrity uzavřených systémů. Za tímto účelem hojně využívá techniku tzv. vizuálních homonym, jež mu umožňuje spojovat věci příbuzného vzhledu, ale odlišné funkce či významu. Systematicky se věnuje tématu hybridizace a mísení organických forem s formami uměle vyvinutými. Věnuje se soše, instalaci, objektu a zásahům do veřejného prostoru.
Noise Barrier
The simple, yet compelling structure consisting of tents suspended on the facade of one of Ostrava’s multi-storey car parks reveals the artist’s inspiration in the form of acoustic walls or soundproofing foam panels. But the point is not just the language of geometry. It is the used motif of tents that brings a number of related themes into the installation, from the migration crisis to homelessness to ever-increasing mobility of humankind, which is significantly contributed to by the human desire to escape from the advancing civilisation and the related everyday hustle and bustle. Especially the last reference also implies a somewhat unpleasant denouement. The increasingly mass nature of these activities obscures even a well-intentioned effort to restore the disturbed relationship of human beings to nature and generates undesirable effects for which escaping into nature paradoxically becomes a symbol of civilisation invasion, deflecting the already greatly disturbed ecosystem of the Earth.
Šimon Szabo
* 1988 in Žilina, Slovakia, lives and works in Bratislava, Slovakia
Šimon Szabo is a graduate of Jaroslav Koléšek’s Sculpture Studio of the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2013-2018). In his work, he usually strives to disrupt the integrity of closed systems. To this end, he makes extensive use of the technique of so-called visual homonyms, which allows him to combine things related in appearance, but with different functions or meanings. He systematically deals with the issue of hybridisation and mixing of organic forms with those developed artificially. He focuses on sculpture, installation, objects and interventions in public space.
● parkovací dům na Černé louce