Štěpán Kus

B jako Bachner
(mixed media)

Obchodní dům Bachner v Ostravě, postavený v letech 1932–1933, představuje jedinou realizaci světoznámého architekta Ericha Mendelsohna v někdejším Československu. Ten sice nepatří k vrcholům autorovy tvorby a jeho prostá podoba, inklinující k Nové věcnosti, nepřitahuje takovou pozornost jako jeho dynamicko-expresionistické stavby, přesto je jeho umělecko-historický význam nezpochybnitelný. Žel, tento status se příliš neodráží na jeho současném stavu, neboť ten je spíše nedůstojný, až ostudný. 

Jako komentář této neuspokojivé situace domu lze primárně číst i uměleckou intervenci Štěpána Kuse, spočívající v symbolickém doplnění původního nápisu a loga, o které v průběhu času přišel. Někdejší atributy sebevědomí a prosperity se však nevrací na původní místo. Nápis „Bachner“ autor z fasády přemístil do poněkud zvláštního kontextu výlohy obchodního řetězce, který si pronajímá prostor v přízemí tohoto domu, a logo „B“ nechal spadnout ze střechy na chodník (trojdimenzionální verze loga byla úřady zamítnuta, Kus ji proto nahradil dočasným nápisem). Spíše, než aby tyto zásahy zastřely současný neutěšený stav budovy, jej proto ještě více obnažují. Ukazují stavbu se zjevnými stopami úpadku, jejíž slavná minulost se jako křída rozpouští na chodníku.

V kontextu tématu letošního ročníku je ale poměrně důležitým aspektem této práce i autorovo sebeurčení. Jde tu o umělecké dílo nebo jen o historický exkurz či typografii? A není to tak, že pokud autor ukazuje na určitou věc, neukazuje tím nepřímo i sám na sebe? Je každé umělecké dílo sebestředné? A lze docílit toho, aby nebylo?

Štěpán Kus
*1998 v Ostravě, žije a pracuje v Plzni a Ostravě
Štěpán Kus je student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, oboru Socha a prostor pod vedením Benedikta Tolara. Ve své tvorbě obvykle používá užitkové materiály jako např. karton, polystyren či aluminiovou folii a zasazuje je do nového kontextu. Prostorovými i grafickými pracemi reaguje na dění kolem sebe, zajímá se o veřejný prostor a moderní architekturu. Vlastní tvorbou komentuje svůj vztah k tomu, co ho nenechává lhostejným.
B for Bachner
Built between 1932 and 1933, the Bachner department store in Ostrava is the only project carried out by the world-famous architect Erich Mendelsohn in the former Czechoslovakia. Although it is not one of the author’s top works and its simple form leaning towards New Objectivity doesn’t attract as much attention as Mendelsohn’s dynamic-expressionist buildings, its artistic-historical significance is unquestionable. Unfortunately, this status is not very much reflected in its current state, which is rather undignified, even shameful. Štěpán Kus’s artistic intervention, consisting in the symbolic addition of the original sign and logo, which the building lost over time, can be primarily read as a comment on its unsatisfactory situation. However, the former attributes of self-confidence and prosperity are not returned to their original place. The artist moved the “Bachner” sign from the facade into the somewhat strange context of the shop window of the retail chain that rents space on the ground floor of the building, and let the “B” logo fall from the roof onto the pavement (the three-dimensional version of the logo was rejected by the authorities, so Kus replaced it with a temporary text). Thus, rather than obscuring the current unhappy state of the building, these interventions expose it even more. They show the building with obvious traces of decay as its glorious past dissolves like chalk on the pavement. In the context of this year’s theme, however, the artist’s self-determination is also a relatively important aspect of this work. Is it a work of art or just a historical excursion or typography? And is the author, by pointing to a certain thing, also indirectly pointing to himself? Is every work of art self-centred? And is it possible to make it not be?
Štěpán Kus
born 1998 in Ostrava, lives and works in Pilsen and Ostrava
Štěpán Kus is a student of Benedikt Tolar’s Sculpture and Space Studio at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia in Pilsen. In his work, he usually uses utility materials such as cardboard, polystyrene and aluminium foil, placing them in a new context. Through spatial and graphic works, he reacts to what is happening around him. He is interested in public space and modern architecture. With his work, he comments on his relationship to things he cares about.
● ulice Zámecká (prodejna Hruška)
49.83492, 18.29009