Tereza Bonaventurová

Extenze
(2 x billboardy)

Vizuální smog je stále přetrvávajícím fenoménem dnešních měst. Všudypřítomná reklama na poutačích, billboardech a cedulích, kterým se nelze vyhnout a které zaplevelují vzhled našeho bezprostředního okolí, nás provází na každé kroku. Rozptylují naši pozornost a zakrývají pravý vzhled městského prostoru. Tereza Bonaventurová se problematikou vizuálního smogu zabývá dlouhodobě. Intervence s názvem Extenze – prodloužení či rozšíření – pracuje s vizuálním balastem reverzním, podvratným způsobem: výlep na dvou billboardech neobsahuje reklamní ani jiné materiály, nepřináší žádnou informaci, pouze odráží okolní prostorovou situaci. Toto „prodloužení“ reality pomocí jejího odrazu znejišťuje diváka: co je vlastně sdělením a jaký je jeho smysl?

Reklamní billboardy nám obvykle prezentují upravenou, idealizovanou realitu. Projekt Extenze nabízí zamyšlení, zda je náš veřejný prostor natolik ideální, aby byl zobrazen takto reprezentativním způsobem. A pokud tomu tak není, co můžeme udělat pro to, aby ideální byl?

Tereza Bonaventurová
* 1992 v Praze, žije a pracuje v Praze
www.bonaventurova.com


Tereza Bonaventurová je absolventka ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci zahraničních stáží studovala též na Mimar Sinan Fine Arts University v Istanbulu a Universitat Politècnica ve Valencii. Ve své fotografické tvorbě se zabývá především reflexí veřejného prostoru českých i zahraničních měst, jejich vizuální a urbanistickou stránkou. Různorodé situace ve veřejném prostoru – jako např. nesourodé urbanistické uspořádání, vizuální smog či mizení původních hodnot – se tak často stávají výchozím bodem jejích fotografických souborů. Na toto téma připravila několik autorských publikací, např. Luxus prázdnoty (2018), kde se zamýšlí nad reklamou ve vztahu k prázdnému prostoru v městském prostředí, či Ne-turistický průvodce – Valencie (2015), který alternativně zobrazuje oblíbenou turistickou destinaci a zamýšlí se nad prezentací „nadreality“ turisticky vyhledávaných míst. Právě problematikou overturismu se aktuálně zabývá nejvíce, ať už prostřednictvím souboru pohlednic Stay the fuck home from now on pro pražský Artmat či v performativním projektu Dovolená v Ďáblicích. Tereza Bonaventurová je kurátorkou pražské Galerie Fotografic.

Extension
Visual smog is a persistent phenomenon in today’s cities. Ubiquitous advertising on posters, billboards and signs which can’t be avoided and which infest our immediate surroundings accompanies us at every step. Distracting our attention, it obscures the true appearance of urban space. Tereza Bonaventurová has been dealing with the issue of visual smog for a long time. The intervention called Extension works with visual ballast in a reverse, subversive way: the two billboards don’t contain advertising or other materials, and they don’t even give any information – they only reflect the surrounding spatial situation. Through its reflection, this “extension” of reality disturbs the viewer: what is actually the message and what is its meaning? Advertising billboards usually present us with a modified, idealised reality. The Extension project offers a reflection on whether our public space is ideal enough to be displayed in such a representative way. And if not, what can we do to make it ideal?
Tereza Bonaventurová
born 1992 in Prague, lives and works in Prague
Tereza Bonaventurová is a graduate of Lukáš Jasanský’s Photography Studio at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem (2015–2018). She also studied abroad at Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul and Universitat Politècnica de València. In her photographic work, she mainly deals with the reflection of the public space of both Czech and foreign cities, their visuality and urbanistic aspects. Diverse situations in public space – such as the disparate urban layout, visual smog or disappearance of original values – often become the starting point for her photographic sets. She has prepared several authorial publications on this topic, such as The Luxury of Emptiness (2018), where she thinks about advertising in relation to empty space in the urban environment, and A Non-Tourist Guide – Valencia (2015), which alternatively depicts a popular tourist destination and thinks about the presentation of the “superreality” of popular tourist places. She is currently dealing with the issue of overtourism the most, whether through a set of postcards entitled Stay the Fuck Home from Now On for Prague’s Artmat or in the Holiday in Ďáblice performative project. Tereza Bonaventurová is the curator of Prague’s Galerie Fotografic.
● ulice Střelniční
49.83525, 18.29422