Vladimír Havlík

Toto není sušák na láhve
(nalezené objekty)

Již od juvenilního cyklu banality (1979), z něhož se naneštěstí dochovalo jen jediné dílo, se Havlík zaměřuje na rozvíjení modernistické metody ready-made. Bezesporu největší objem těchto nalezených objektů pochází z osmdesátých let minulého století. Jako příkladný flaneur, jehož cestu rámují náhody, ale tuto aktivitu příležitostně rozvíjí i dnes. Soubor, který představuje v rámci Kukačky, představuje výběr z těchto prací. Na rozdíl od jejich obvyklé galerijní prezentace je ale Havlík symbolicky vrací zpět do původního řečiště každodennosti. Ukládá je do výkladní skříně prodejny Tabáku a mísí s ostatními zdejšími předměty, čímž logicky oslabuje jejich „umělecký status“. Anebo je to naopak a Havlík si tentokrát namísto jednotlivostí usurpuje větší výsek reality a v umělecké dílo proměňuje celý prostor prodejny, prodavače i jeho zákazníky, a snad i celý svět?

 

Vladimír Havlík
*1959 v Novém Městě na Moravě, žije a pracuje v Olomouci
Vladimír Havlík je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také od roku 1990 vyučuje na Katedře výtvarné výchovy. Havlíkova tvorba je charakteristická svou různorodostí – obsahuje akce (performance, happeningy i land-artové realizace), vizuální poezii, konceptuální knihy a objekty, kresbu, abstraktní malbu, video i textové realizace. Pro jeho práci je typický pohyb na tenké hranici mezi uměním a životem doprovázený permanentní reflexí vlastní minulosti. Akce, kterým se věnuje od konce 70. let, se vyznačují osobitou poetikou, romantikou, naivitou, jemným humorem, přátelskostí a úsměvným exhibicionismem. Jsou charakteristické dualitou příroda – urbánní prostředí, balancují mezi vážně míněným a okamžitě zpochybňovaným. Médium performance a její dokumentace podrobuje kritické revizi také ve své současné tvorbě. Vladimír Havlík je laureát ceny Umělec má cenu (2015), jež je udělovaná autorům, jejichž příklad významně rezonuje u mladé a nastupující generace tvůrců.
This Is Not a Bottle Dryer
Havlík has been focusing on the development of the modernist ready-made method since his juvenile cycle banalities (1979), of which unfortunately only one work has survived. Undoubtedly the largest number of these found objects comes from the 1980s. As an exemplary flaneur, whose path is framed by chance, he still occasionally develops this activity. The set he presents in the Cuckoo represents a selection of these works. Unlike their usual presentation in a gallery, however, Havlík symbolically returns them to the original riverbed of everydayness. He places them in the shop window of a tobacconist’s and mixes them with other local objects, thereby logically weakening their “artistic status”. Or is it the other way round and this time Havlík, instead of details, usurps a larger slice of reality, transforming the entire space of the shop, shop assistant and customers, and perhaps the whole world, into a work of art?
Vladimír Havlík
born 1959 in Nové Město na Moravě, lives and works in Olomouc
Vladimír Havlík is a graduate of the Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, where he has taught at the Department of Art Education since 1990. Havlík’s work is characterized by its diversity – it includes events (performances, happenings and land-art implementations), visual poetry, conceptual books and objects, drawing, abstract painting, video and text implementations. His work typically displays movement on the thin line between art and life, accompanied by a permanent reflection of his own past. The actions that he has carried out since the late 1970s are characterized by distinctive poetics, romanticism, naivety, gentle humour, friendliness and amusing exhibitionism. They are based on the duality of nature / urban environment, hovering between the seriously meant and the immediately challenged. The medium of performance and its documentation are also critically revised in his current work. Vladimír Havlík is a laureate of the Artist Matters Prize (2015), which is awarded to persons whose example greatly resonates with the young and emerging generation of artists.
● ul. Přemyslovců
49.82926, 18.25655