William „Bilwa“ Costa

Dialogue [1-9]
(performance)

Tvorba Williama „Bilwy“ Costy se pohybuje na pomezí zvukové akce, kompozice, site-relative instalace a performance nebo řízené choreografie. Formát umělecké realizace často kombinuje několik z výše zmíněných poloh, aniž by výsledek působil příliš komplikovaně. Umělecké prostředky, které ve svých pracích využívá, redukuje buď formou určitého „estetického vyčištění“ nebo využitím jednoduchých a dostupných zařízení, technologií a médií.
Účastníci jeho veřejné intervence dialogue [1 – 9], která proběhla na zahájení festivalu, využívali při performance pouze rekordér na svých smartphonech a vlastní hlas. Jejich úkolem bylo vytvořit dvojice a v libovolné situaci se střídavě nahrávat při hlasitém počítání od jedné do devíti. Každá nahrávka počítání jednoho z účastníků pak vytvářela podklad při počítání druhého účastníka akce. Výsledné nahrávky s několika vrstvami hlasového záznamu pak byly všemi účastníky současně přehrávány a v davu návštěvníků zahájení tak vznikal jakýsi reprodukovaný unisono chór.

 

William „Bilwa“ Costa (US)
* 1970 v Philadelphii (US), žije a pracuje: Berlín (D)
williambilwacosta.com


William „Bilwa“ Costa je konceptuální umělec, pohybující se v oblasti performativního, zvukového a vizuálního umění. Jeho tvorba zahrnuje: performance, instalace, experimentální / elektroakustickou hudbu, sound art, (ne)přírodní terénní nahrávky, grafické a konceptuální partitury a struktury pro zvuk a pohyb. Pro Bilwovu tvorbu je zásadní spolupráce s dalšími umělci. Pracuje na mezinárodní úrovni, realizuje výzkumné projekty, workshopy a aktivně kultivuje příležitosti pro spolupráci umělců na nových interdisciplinárních experimentech. Bilwa vystupuje, vede workshopy a přednáší v Severní Americe, Velké Británii, Evropě, Asii a Austrálii.

dialogue [1–9]
William “Bilwa” Costa’s work straddles the boundaries of sound action, composition, site-relative installation and performance or controlled choreography. The format of his artistic output often combines several of the aforementioned positions without the result appearing too complicated. He reduces the artistic means he uses in his works either through a certain “aesthetic purification” or through the use of simple and accessible devices, technologies and media. Participants in his public intervention entitled dialogue [1–9], which took place at the opening of the festival, used only the recorder on their smartphones and their own voice in the performance. Their task was to form pairs and take turns recording themselves in any situation while counting aloud from one to nine. Each recording of one participant counting then formed the basis of the other participant counting during the event. The resulting recordings, with multiple layers of recorded voices, were then played simultaneously by all the participants, creating a kind of chorus reproduced in unison in the crowd attending the opening. The process of repeated recording of replayed recordings is a long-established principle of sound experimentation that brings into play the tone of voice, the acoustics of the environment with its natural and accidental sounds, as well as the properties of the medium on which the recording is made and through which it is reproduced. However, its application in a specific context, where the event itself becomes part of public space, the use of means that allow direct public participation and the limits of the content move the event closer to the form of an ephemeral monument to the age of mediated communication.
William „Bilwa“ Costa (US)
born 1970 in Philadelphia (USA), lives and works in Berlin (D)
William “Bilwa” Costa is a conceptual artist who works in the performing, sound, and visual arts contexts. His work includes: performance, installation, experimental / electro-acoustic music, sound art, un/natural field recordings, graphic and conceptual scores and structures for sound and movement. Collaboration with other artists is essential to his work. He works internationally, generating research, labs, workshops, and performance projects, actively cultivating opportunities for artists to work together on new interdisciplinary experiments. Bilwa has performed, led workshops, and has lectured in N. America, UK, Europe, Asia, and Australia.
● 06. 10. 17:00 – 19:00
● ulice Jurečkova
49.83401, 18.2869