Zuzana Bartošová & Andrea Uváčiková

txt.5.0

(3-D tisk)

a/ Dokola
kašna před radnicí Moravské Ostravy a Přívozu, Náměstí dr. Edvarda Beneše,
b/ Život
prostor před OD Nová Karolina, ul. Jantarová
c/ Smysl
fasáda bývalého OD Ostravica, ul. Nádražní
d/ Jinde
zastávka Karolina, ul. 28. října
e/ Marnost
vchod do Kina Vesmír, ul. Zahradní

Projekt txt.5.0 sestává ze série pěti slov vytištěných 3-D tiskem z vodou rozpustného materiálu a rozmístěných do veřejného prostoru Ostravy. Text byl odjakživa spojen s šířením informace a je také jedním ze základních komunikačních prostředků. Médium tisku zase zprostředkovávalo texty, neboť právě jeho prostřednictvím se informace nejsnáze šířily. V „tekuté době“, jak současnost nazývá Zygmunt Bauman, se však tyto informace rozplývají, texty a obrazy se stávají fluidními, neuchopitelnými, tak jako sám život, který je zde, ale zároveň někde jinde. Slova, která autorky vybraly, se asociativně vztahují k prostředí, kde se nacházejí. Dohromady, z nich však lze vyčíst i obecnější poselství o našich životech. Avšak jen na chvíli, dokud se neztratí v toku času (a vody).

Jednotlivé nápisy doprovázejí letáky, na kterých jsou textové objekty obtisknuty ze čtyř nečitelných stran, čímž volně odkazují na abstraktní jazyk modernistických děl a zároveň připomínají původ současné fluidní reality v modernistickém tlaku na inovaci a v jeho nadřazování nového nad podstatným.

ZUZANA BARTOŠOVÁ
*1992, Brno, žije a pracuje v Brně a Jihlavě

Zuzana Bartošová je absolventka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliéru Sochařství 2 Jana Ambrůze a Pavla Korbičky (2013-2017). Ve své tvorbě se zaměřuje na problematiku opakujících se cyklů, pomíjivosti, autenticity či fluidně definované materiality ve vztahu k digitalizaci. Toto téma nejčastěji artikuluje prostřednictvím interaktivních instalací sestávajících z objektů generovaných na 3-D tiskárně. Ve svých výstupech autorka testuje hraniční možnosti 3-D tisku – např. skrze nemožnost recipienta vnímat artefakty kvůli velmi jasnému světlu nebo prostřednictvím destrukce objektů vodním živlem, případně v návaznosti na návštěvnost galerie. V současnosti působí na Střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě-Heleníně.

ANDREA UVÁČIKOVÁ
* 1990, Ilava, Slovensko, žije a pracuje v Brně a Jihlavě

Andrea Uváčiková je absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Volná grafika Zbyňka Janáčka a Marka Sibinského (2010-2015). V současnosti je doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své teoretické práci se zabývá současnými trendy ve středoevropské umělecké grafice se zaměřením na technický obraz. Ve volné tvorbě reflektuje primárně problematiku vnímání skutečnosti skrze různá média, která podrobuje kritice. Pomocí dekonstrukce a následné rekonstrukce zpochybňuje předmět vnímání a poukazuje na fluidnost a nestálost toho, co označujeme za realitu. S ohledem na aktuální předmět zájmu pracuje v široké škále médií od klasické grafiky, instalace, videa až po experimenty se zvukem. Pedagogicky působila na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti vyučuje na Střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě-Heleníně.

txt.5.0
(3D print)
a/ Round and round
the fountain in front of the Moravská Ostrava and Přívoz Town Hall, Náměstí dr. Edvarda Beneše
b/ Life
the space in front of the Nová Karolina shopping centre, Jantarová Street
c/ Meaning
the facade of the former Ostravica shopping centre, Nádražní Street
d/ Elsewhere
Karolina stop, 28. října Street
e/ Futility
the entrance to the Vesmír Cinema, Zahradní Street

The txt.5.0 project consists of a set of five words printed in 3-D using water-soluble material which are placed in public spaces in Ostrava. Text has always been associated with the dissemination of information and it is a basic means of communication. Texts were mediated via print, because it was through this medium that information was most easily disseminated. However, in the “liquid times”, as Zygmunt Bauman calls the present day, such information fades away, and texts and images become fluid, incomprehensible, just like life itself, which is here but also elsewhere. The words chosen by the artists associatively relate to the environment where they are placed. Taken together, however, they also imply a more general message about our lives, but only for a while, until they are lost in the flow of time (and water). The individual writings are accompanied by leaflets on which the text objects are imprinted from four illegible sides, thus freely referring to the abstract language of modernist works, while reminding the origin of contemporary fluid reality in the modernist pressure for innovation and in putting the new above the essential.

ZUZANA BARTOŠOVÁ
born 1992 in Brno, lives and works in Brno and Jihlava
Zuzana Bartošová is a graduate of Jan Ambrůz and Pavel Korbička’s Sculpture Studio 2 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (2013–2017). In her work, she focuses on the issues of repetitive cycles, transience, authenticity and fluidly defined materiality in relation to digitisation. This theme is most often articulated through interactive installations consisting of objects generated with a 3D printer. In her outputs, the artist tests the boundary possibilities of 3D printing – for example, by preventing the recipient from perceiving the artefacts due to very bright light or by destroying the objects with a water element, possibly in connection with a visit to the gallery. At present she works at the Secondary School of Applied Arts in Jihlava-Helenín.

ANDREA UVÁČIKOVÁ
born 1990 in Ilava, Slovakia, lives and works in Brno and Jihlava
Andrea Uváčiková is a graduate of Zbyněk Janáček and Marek Sibinský’s Fine Graphics Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2010–2015). She is currently a PhD student in the Department of Art at the Faculty of Education, Masaryk University in Brno. In her theoretical work, she deals with current trends in Central European art graphics with a focus on technical image. In her fine-art work, she primarily reflects the issue of perception of reality through various media, which she subjects to criticism. Through deconstruction and subsequent reconstruction, she questions the object of perception, pointing to the fluidity and inconstancy of what we call reality. Given her current subject of interest, she works with a wide range of media, from traditional graphics, installation and video to audio experiments. She taught at Masaryk University in Brno. At present she works at the Secondary School of Applied Arts in Jihlava-Helenín.