Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya

One Moon yet another moon
(zrcadla)

Měsíční cyklus se na první pohled projevuje spíše nenápadně, jakoby se odehrával na pozadí toho významného slunečního, který udává našemu životu rytmus i tempo. Přitom stejně jako střídání noci a dne, Měsíc plynule mění svou podobu od tušené až po nepřehlédnutelnou a ohlašuje tak svou pozici vůči Slunci a Zemi. Veškeré světlo, které k nám z Měsíce přichází a oznamuje nám, ve které fázi se nacházíme, je však pouze odrazem a Měsíc nám tak po většinu cyklu připomíná hlavně to, že Slunce nezhaslo, že jen zůstalo “za horizontem”. Iluzornost měsíčního svitu a celá jeho cesta od zdroje až k pozorovateli tak připomíná Platónovu jeskyni nebo právě Magrittovu Zradu obrazů.
Instalace One Moon yet another moon autorské dvojice Aloïse Yanga a Aliaksandry Yakubouskayi do řetězce vztahů mezi aktéry vesmírné hry vnáší ještě jeden prvek, kterým obrací pozornost zpět k Měsíci. Jejich série čtyř zrcadel umístěná ve vodním toku řeky Ostravice vede pozorovatelův pohled k obloze, ve dne se na zrcadlech objevují různé odstíny šedé nebo modré, v noci čtyři kotouče zmizí a jen místy se zablesknou. Ve čtyřech konkrétních datech vypočítaných umělci pro dané místo se na nich nicméně objeví kus měsíčního kotouče a ve dvojnásobném odrazu také kus slunečního svitu. Instalace tak vytváří několikaminutový pomíjivý okamžik, ve kterém pozorovateli zprostředkovává zážitek odehrávající se “za horizontem” a na krátký okamžik obrací reflexi zpět ke svému zdroji.

Doporučené časy pro pozorování:

17.10.2021 22:42
18.10.2021 23:00
19.10.2021 23:10
20.10.2021 23:22

Aloïs Yang (FR / TW)
* 1986 v Dax (FR), žije a pracuje v Berlíně (D) a Praze
www.aloisyang.com


Aloïs Yang absolvoval Shih Chien University v Taipei a Royal College of Art v Londýně. Pracuje převážně s digitálními médii a zvukem, ale podstatným je v jeho realizacích také prvek performance a interakce s divákem / posluchačem. Ve svých pracích čerpá na jedné straně z vědeckých poznatků a moderních technologií, na druhé straně z nedokonalostí v lidském poznání přírody a z nedostatků starých technologií. Odlidštěný svět digitálních médií se mu tak daří kombinovat s téměř animistickým zacházením se světem a předměty v něm. Absolvoval rezidenční pobyty v řadě evropských měst a pravidelně vystavuje na výstavách a festivalech zaměřujících se především na performance a nová média. Působí také jako experimentální hudebník. Společně s Aliaksandrou Yakubouskayou založili v roce 2018 v německém Stadt Wehlen umělecko-kurátorskou platformu OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN.

Aliaksandra Yakubouskaya (BY)
* 1990 v Lidě (BY), žije a pracuje v Praze
www.instagram.com/alyakubouskaya


Aliaksandra Yakubouskaya je absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v současnosti studuje na UMPRUM v Praze. V její tvorbě převažují performativní přístupy, pro které je příznačné propojení s multimediálními instalacemi a úzká kooperace s divákem. Společně s účastníky akcí vytváří prostory pro koncentrované vnímání (světel, zvuků, přírody, vlastního dechu) a imaginaci. V současnosti se intenzivně zabývá různými způsoby vnímání hmoty a zkoumáním materiálních / nemateriálních / virtuálních, časových a situačních aspektů života a umění. Dlouhodobě se věnuje také oděvnímu designu. Společně s Aloïsem Yangem založili v roce 2018 v německém Stadt Wehlen umělecko-kurátorskou platformu OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN.

One Moon Yet Another Moon
At first glance, the lunar cycle seems rather inconspicuous, as if it took place against the background of the important solar cycle, which gives our lives rhythm and tempo. As with the alternation of night and day, the Moon continuously changes its form from sensed to highly visible, thereby announcing its position in relation to the Sun and the Earth. However, all the light that comes to us from the Moon and tells us what phase we are in is only a reflection, and the Moon reminds us for most of the cycle that the Sun didn’t go out, that it just remained “beyond the horizon”. The illusory nature of moonlight and its entire journey from the source to the observer resembles Plato’s cave or Magritte’s The Treachery of Images. The One Moon Yet Another Moon installation by the creative duo of Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya brings another element to the chain of relations between the actors of the space game, which draws attention back to the Moon. Their series of four mirrors located in the watercourse of the Ostravice river leads the observer’s gaze to the sky; during the day various shades of grey or blue appear on the mirrors, at night the four discs disappear, flashing only here and there. However, on four specific dates, calculated by the artists for the place, a piece of the lunar disc appears on them, and in a double reflection, a piece of sunlight as well. The installation thus creates a fleeting moment for a few minutes in which it conveys to the observer the experience taking place “beyond the horizon”, turning the reflection back to its source for a brief moment.
Aloïs Yang (FR / TW)
* 1986 v Dax (FR), lives and works in Berlin (D) and Prague
Aloïs Yang graduated from Shih Chien University in Taipei and the Royal College of Art in London. He works primarily with digital media and sound, but the element of performance and interaction with the viewer/listener is also essential in his work. He draws on scientific knowledge and modern technology, as well as on the imperfections in human knowledge of nature and the inadequacies of old technologies. He manages to combine the dehumanised world of digital media with an almost animistic treatment of the world and the objects in it. Having resided in a number of European cities, he regularly exhibits at exhibitions and festivals focusing primarily on performance and new media. He also works as an experimental musician. Together with Aliaksandra Yakubouskaya, he founded the OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN art-curator platform in Stadt Wehlen, Germany, in 2018.
Aliaksandra Yakubouskaya (BY) born 1990 in Lida, Belarus, lives and works in Prague
Aliaksandra Yakubouskaya comes from Belarus. She graduated from Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and is currently studying at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Her work predominantly shows performative approaches, which are characterised by a connection with multimedia installations and close cooperation with the audience. Together with event participants, she creates spaces for concentrated perception (of lights, sounds, nature, one’s own breath) and imagination. Currently, she intensively focuses on different ways of perceiving matter and exploring material/non-material/virtual, temporal and situational aspects of life and art. She has also been designing clothes for a long time. Together with Aloïs Yang, she founded the OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN art-curator platform in Stadt Wehlen, Germany, in 2018.
● řeka Ostravice
49.85305, 18.28884